Načítavam stránku...

Otvorenie akademického roka patrí na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave k slávnostným udalostiam. V tomto akademickom roku po prvý krát dekan fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. odovzdal Cenu dekana za publikačnú činnosť siedmym oceneným pedagógom.

V kategórii vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Dana Benešová, PhD., pôsobiaca na Katedre služieb a cestovného ruchu za monografiu E-business v službách, vydanej vo vydavateľstve EKONÓM

V kategórii vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc. za článok s názvom More than just nationalculturaldistance: testing new distancescales on FDI in Slovakia, publikovaný v International businessreview. Cena bude autorke odovzdaná dodatočne.

V kategórii vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Ľubica Knošková, PhD., pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru za článok s názvom New trends in entrepreneurship and productinnovationstrategies in Slovakia, publikovaný v Zešitynaukove: currenttrends in commodityscience: selectedqualityproblems.

V kategórii vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Peter Baláž, PhD., pôsobiaci na katedre Medzinárodného obchodu, za učebnicu s názvom Medzinárodné podnikanie. Na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky, vydanej vo vydavateľstve Sprint 2.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., pôsobiaci na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM. Cena bude autorovi odovzdaná dodatočne.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Tatiana Košútová, PhD., pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Ľudmila Kristová, pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM.

 

Vážení kolegovia, milí študenti

Do nového akademického roka 2011/2012 Vám všetkým želám veľa zdravia, pozitívnej motivácie a radosti z dobre vykonanej práce, ktorú ste aj počas minulého obdobia preukazovali, začo Vám patrí moje úprimné poďakovanie.

Ing. Štefan Žák, PhD.
dekan fakulty

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?