Načítavam stránku...

Dňa 24. novembra 2011 sa uskutočnil na Obchodnej fakulte už 14. ročník udeľovania Vontoblovej ceny za najlepšiu obhájenú diplomovú prácu v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii za akademický rok 2010/2011. Cena sa odovzdáva každoročne trom najlepším diplomovým prácam. Ocenení absolventi okrem finančnej odmeny získavajú možnosť absolvovať pracovnú stáž v Bank Vontobel Zürich. Udeľovanie ceny je späté s menom Dr. Hansa Vontobla, ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou, ktorá svoj profesionálny život venovala práci v oblasti finančníctva a bankovníctva. K predmetom jeho záujmu možno zaradiť tiež svetové hospodárstvo, svetovú politiku a históriu. Pod jeho vedením sa Bank Vontobel  Zürich stala jednou z vedúcich súkromných bánk vo Švajčiarsku. Pracoval na poste prezidenta Zürišskej burzy, bol členom predstavenstva Švajčiarskeho bankového zväzu, prezidentom Švajčiarsko–nemeckej obchodnej komory. Za jeho činnosť v oblasti bankovníctva, finančníctva a medzinárodného obchodu mu bolo udelených viacero vysokých vyznamenaní. Významné a neoceniteľné je jeho miesto pri zakladaní poprednej bankovej školy Swiss Banking School. Je nositeľom titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem odbornej a pedagogickej činnosti dokresľuje profil Dr. Hansa Vontobla i jeho činnosť v nadáciách, ktoré poskytujú prostriedky na sociálne, vzdelávacie a kultúrne účely. S týmto cieľom poskytol pán Dr. Hans Vontobel prostriedky aj do Nadácie Merkúr za účelom oceňovania najlepších diplomových prác v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.

Komisia pre udelenie Vontoblovej ceny na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2011 zhodnotila prihlásené práce a navrhla oceniť diplomové práce z oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii takto:

  1. miesto získal Ing. Rastislav KRUĽ s prácou na tému „Súčasné problémy Grécka a ich vplyv na Eurozónu“. Vedúcou práce bola Mgr. Elena Kašťáková, CSc.
  2. miesto získala Ing. Zuzana MORAVČÍKOVÁ s prácou na tému „Budúcnosť Eurozóny v kontexte zmenených podmienok vo svetovom hospodárstve“. Vedúcim práce bol Ing. Edmund Fifek, CSc.
  3. miesto získala Ing. Tatiana HLUŠKOVÁ s prácou na tému „Vplyv súčasnej ekonomickej krízy na toky priamych zahraničných investícií“. Vedúcim práce bol Ing. Daniel Krajčík, PhD.

Slávnostného udeľovania Vontoblovej ceny dňa 24. novembra 2011 sa zúčastnil guvernér Národnej banky Slovenska doc. Ing. Jozef Makúch, CSc., ktorý zároveň pôsobil aj ako člen hodnotiacej komisie. Slávnostný charakter oceňovania zvýraznila účasť veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J. E. Christiana Fotscha. Ďalšími významnými hosťami udeľovania Vontoblovej ceny boli taktiež prorektor pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave a zároveň predseda Správnej rady Nadácie Merkúr prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., zástupkyňa hodnotiacej komisie hosť. prof. Ing. Elena Trenčianska, CSc., zástupca Bank Vontobel Zürich Ing. Ľubomír Huťan, autori ocenených prác a ich rodinní príslušníci.

Úvodný prejav predniesol JUDr. Ladislav Dianiška z Bank Vontobel Zürich, ktorý priblížil historické pozadie a vyzdvihol prínos Vontoblovej ceny pre podporu excelentných absolventov Obchodnejfakulty. Následne autori ocenených prác prezentovali pred auditóriom základné poznatky z riešených diplomových prác v anglickom jazyku.

PrestížnuVontoblovu cenu odovzdali oceneným absolventom JUDr. Ladislav Dianiška z Bank Vontobel Zürich a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Štefan Žák, PhD.

Udeľovanie Vontoblovej ceny je významným motívom pre študentov Obchodnej fakulty pri získavaní nových vedomostí. Vedenie fakulty, učitelia i samotní študenti preto vysoko oceňujú poslanie tejto ceny, ktorá umožňuje podporovať mladých ľudí v ich úsilí získať nové vedecké poznatky a odborné skúseností. Vypracovanie diplomovej práce z oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky  v Európskej únii vyžaduje od študentov dokonale ovládať celú oblasť poznatkov. Diplomová práca je potom nielen dokumentom autorovho doterajšieho úsilia, ale i podnetom pre jeho ďalšie napredovanie, svedectvom o jeho zodpovednosti voči odboru, v ktorom tému spracoval, voči vedúcemu diplomovej práce, ktorý ho viedol i voči sebe samému, voči svojej odbornej a ľudskej úrovni.

Krátky portrét Dr. Hansa Vontobla a Bank Vontobel  TU

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?