Neziskové záujmové združenie právnických osôb ABC - Academic Business Cluster, v ktorom je spoluzakladateľom aj Ekonomická univerzita v Bratislave, zastúpena Obchodnou fakultou ako aj skupina združení a samospráv miest a obcí SR, spustilo svoju činnosť od júla 2011 cez pobočku so sídlom na Obchodnej fakulte. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 13. decembra 2011 priamo v sídle pobočky v miestnosti 2C202. Primárne ciele a aktivity ABC sú zamerané na podporu kooperácie akademickej obce s podnikateľskými subjektmi a subjektmi verejnej správy. V rámci aktivít sa zameriava na:

  • vyhľadávanie a podporu talentov z radov študentov univerzít aj stredných škôl SR,
  • podporu start up tímov. najmä v interdisciplinárnom spojení študentov technických a marketingových smerov,
  • sporstredkovanie výskumných kapacít OF na výskum trhu, testovanie nových výrobkov, inovácií a služieb,
  • prípravu a organizáciu vedecko-výskumných a vývojových grantových projektov,
  • podpora prezentácie výsledkov výskumných a vývojových činností na verejnosti cez rôzne workshopy, printové média a portály o vede a výskum,

Pracovníci a študenti našej fakulty tak získali možnosť využívť služby ABC pri nadväzovaní a koordinácií vzťahov so subjektmi podnikania a verejnej správy, predovšetkým na podporu vlastných vzdelávacích programov, pri príprave tém diplomových prácach ako aj pri príprave výskumných projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Pre zabezpečenie rokovaní s partnermi z hospodárskej praxe je možné využiť zázemie ABC v príjemnej atmosfére a reprezentatívnom prostredí.

Aktivity ABC zabezpečuje PhDr. Mária Sluková - riaditeľka, a pani Anna Balcová - technická asistentka. Využite služieb ABC si možete dohodnúť na klapke: 1264 alebo cez email .

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.