Načítavam stránku...

November je na Obchodnej fakulte už tradične spájaný s udeľovaním prestížnej Vontoblovej ceny, ktorá sa každoročne odovzdáva trom najlepším diplomovým prácam z oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.

Odovzdávanie Vontoblovej ceny bolo v roku 2012 výnimočné najmä preto, že išlo o jubilejný 15. ročník, na ktorom sa spolu stretli ocenení absolventi, vedúci úspešných diplomových prác, zástupcovia Bank Vontobel, členovia hodnotiacej komisie a spolu s ostatnými pozvanými hodnotili uplynulých 15 rokov.

Jubilejného 15. ročníka odovzdávania Vontoblovej ceny sa tradične zúčastnili:

 • jeho excelencia Veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Christian Fotsch,
 • JUDr. Ladislav Dianiška a Ing. Ľubomír Huťan z Bank Vontobel Zürich,
 • jeho magnificencia Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • jeho honorábilita prorektor pre vzdelávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave a zároveň predseda Správnej rady Nadácie Merkúr prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 • jeho spektábilita dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. Štefan Žák, PhD.,
 • zástupcovia komisie, ktorá hodnotila predložené diplomové práce – hosť. prof. Ing. Elena Trenčianska, CSc., doc. Ing. Alica Lacková, CSc. a prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.

Udeľovanie tejto ceny je späté s menom Dr. Hansa Vontobla, ktorý je medzinárodne uznávanou osobnosťou, ktorá svoj profesionálny život venovala práci  v oblasti finančníctva a bankovníctva. Pod jeho vedením sa Bank Vontobel  Zűrich stala jednou z vedúcich súkromných bánk vo Švajčiarsku. Pracoval na poste prezidenta Zűrišskej burzy, bol členom predstavenstva Švajčiarskeho bankového zväzu, prezidentom Švajčiarsko-nemeckej obchodnej komory a za jeho činnosť v oblasti bankovníctva, finančníctva a medzinárodného obchodu mu boli udelené viaceré vysoké vyznamenania. Významné a neoceniteľné je jeho miesto pri zakladaní poprednej bankovej školy Swiss Banking School. Je nositeľom titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Absolventi ocenení Vontoblovou cenou okrem finančnej odmeny získavajú aj možnosť absolvovať pracovnú stáž v Bank Vontobel Zűrich. V roku 2012 boli ocenené nasledovné diplomové práce:

 1. miesto a finančnú odmenu vo výške 660 € získala: Ing. Radka MORGOŠOVÁ s prácou na tému: Vplyv platobných kariet na nákupné správanie spotrebiteľa. Vedúcim práce bol doc. Ing. Pavol Kita, PhD.
 2. miesto a finančnú odmenu vo výške 330 € získal: Ing. Richard POKORNÝ s prácou na tému:Vplyv globálnej financializácie na bankový sektor svetových ekonomík. Vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
 3. miesto a finančnú odmenu vo výške 330 € získal: Ing. Daniel ČERVENKO s prácou na tému: Mystery shopping vo vybraných bankách. Vedúcou práce bola Ing. Mária Hasprová, PhD.

V rámci jubilejného 15. ročníka dekan Obchodnej fakulty ocenil tých, ktorí sa počas uplynulých ročníkov významne pričinili o realizáciu Vontoblovej ceny na Obchodnej fakulte. Ako prvých ocenil vedúcich diplomových prác, pretože ocenená diplomová práca je výsledkom práce minimálne dvoch ľudí. Tým prvým je samotný autor práce, ktorý svoje poznatky nadobudnuté počas štúdia a podporené vlastným výskumom pretavil do autorského textu diplomovej práce. Tým druhým nemenej dôležitým je vedúci diplomovej práce, ktorý svojimi teoretickými vedomosťami, praktickými skúsenosťami a akademickou múdrosťou systematicky vedie svojho diplomanta, aby výsledkom ich spoločného snaženia bola diplomová práca spĺňajúca kritériá na získanie prestížneho ocenenia. Počas 15-ročnej histórie Vontoblovej ceny sa viacerým vedúcim diplomových prác podarilo získať ocenenie pre niekoľkých svojich diplomantov. Preto 3 excelentní pedagógovia Obchodnej fakulty získali ocenenie najúspešnejší vedúci diplomových prác ocenených Vontoblovou cenou v rokoch 1998 až 2012. Toto ocenenie bolo udelené:

 • prof. Ing. Dagmar Lesákovej, CSc.,  
 • prof. Ing. Petrovi Balážovi, PhD.,
 • doc. Ing. Ľubošovi Pavelkovi, PhD.

Neodmysliteľnou súčasťou udeľovania každej prestížnej ceny je hodnotiaca komisia, ktorá pozorne vyberá a hodnotí diplomové práce a po niekoľko týždennom úsilí navrhuje poradie ocenených prác. Ďakovným listom za dlhoročné aktívne pôsobenie v hodnotiacej komisii pre udeľovanie prestížnej vontoblovej ceny a za mimoriadny prínos pre rozvoj spolupráce obchodnej fakulty s hospodárskou boli odmenení:

 • hosť. prof. Ing. Jozef Makúch, CSc.,
 • hosť. prof. Ing. Elena Trenčianska, CSc.,
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,
 • prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.,
 • doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

Aby mohla byť po 15-ty krát odovzdaná táto prestížna cena je potrebné skoordinovať celý proces oceňovania, t.j. zabezpečiť distribúciu prihlásených diplomových prác, koordinovať členov hodnotiacej komisie a organizačne zabezpečiť slávnostný akt udeľovania Vontoblovej ceny. Preto si Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu prácu pri organizačnom zabezpečovaní udeľovania prestížnej vontoblovej ceny prevzali:

 • Ing. Valéria Lovásiková, tajomníčka Obchodnej fakulty v rokoch 1990 až 2007,
 • Ing. Andrea Mizerová, PhD., súčasná tajomníčka Obchodnej fakulty.

Oceňovanie najlepších diplomových prác je vždy prejavom pozitívneho vzťahu hospodárskej praxe ku konkrétnej akademickej inštitúcii. Budovanie takýchto obojstranne prospešných vzťahov je pre fakultu nevyhnutnosťou, pretože iba s podporou renomovaných firiem dokáže ponúknuť vzdelanie na takej úrovni, ktorá umožňuje absolventom nadpriemerné uplatnenie v praxi.Pamätná plaketa za významný prínos pre rozvoj spolupráce Obchodnej fakulty s hospodárskou praxoubola udelená osobnostiam, ktoré majú najväčší podiel na tom, že sa Vontoblova cena udeľuje už 15-ty rok:

 • hosť. prof. Ing. Jozefovi Makúchovi, CSc.,
 • jeho excelencii Veľvyslancovi Švajčiarskej konfederácie Christianovi Fotschovi,
 • Dr. h. c. Dr Hansovi Vontoblovi,
 • JUDr. Ladislavovi Dianiškovi,
 • hosť. prof. Ing. Elene Trenčianskej, CSc.

Počas jubilejného oceňovania udelila Bank Vontobel cenu tým osobnostiam, ktoré stáli pri zrode Vontoblovej ceny a svojimi aktivitami z nej vytvorili jednu z najprestížnejších cien v danej oblasti, ktorú na Slovensku udeľuje súkromná spoločnosť v spolupráci s akademickou sférou. Ocenenými boli:

 • hosť. prof. Ing. Jozef Makúch, CSc.,
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD., 
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,
 • prof. Ing. Peter Baláž, PhD.,
 • hosť. prof. Ing. Elena Trenčianska, CSc.

V závere slávnosti spoločnosť Bank Vontobel a Obchodná fakulta ocenili osobitnou cenou  osobnosť, ktorá v posledných rokoch významnou mierou pomáhala vytvárať priestor a podmienky na udeľovanie prestížnej Vontoblovej ceny. Túto osobitnú cenu si z rúk dekana Obchodnej fakulty Ing. Žáka a zástupcu Bank Vontobel JUDr. Dianišku prevzal:

 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pätnásťročná história udeľovania Vontoblovej ceny je dôkazom, že oceňovanie tých najlepších absolventov podporuje úsilie mladých ľudí o excelentnosť prostredníctvom získavania nových vedeckých poznatkov a odborných skúseností. Vypracovanie diplomovej práce z oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky  v Európskej únii vyžaduje od študentov dokonale ovládať celú oblasť poznatkov. Diplomová práca je potom nielen dokumentom autorovho doterajšieho úsilia, ale i podnetom pre jeho ďalšie napredovanie, svedectvom o jeho zodpovednosti voči odboru, v ktorom tému spracoval, voči vedúcemu diplomovej práce, ktorý ho viedol i voči sebe samému, voči svojej odbornej a ľudskej úrovni.

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?