Pre záujemcov o štúdium pripravila aj v roku 2013 Ekonomická univerzita v Bratislave „Informačný deň“. V aule Ekonomickej univerzity v Bratislave sa stredoškolákom a záujemcom o štúdium prihovoril rektor univerzity Dr.h.c, prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD, ktorý vyjadril presvedčenie, že rozhodnutie o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude správnou voľbou pre tých, ktorí majú záujem študovať ekonomické vedy.

O systéme prijímacieho konania a spôsobe podávania prihlášky informoval prvý prorektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

 

V rámci prezentácie jednotlivých fakúlt predstavil fakultu jej prodekan Ing. Peter Drábik, PhD. Po videoprezentácii hovoril  o dôvodoch, prečo si vybrať práve Obchodnú fakultu a aké možnosti pre svojich študentov fakulta ponúka. Prezentácia bola zameraná najmä na atraktívnosť študijných programov, uplatniteľnosť absolventov v praxi, možnosti štúdia v zahraničí a intenzívnu spoluprácu s praxou. Následne prodekan fakulty pozval záujemcov o štúdium do priestorov dekanátu Obchodnej fakulty. Na dekanáte ich privítal dekan fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. a v krátkom príhovore vyslovil presvedčenie, že štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave je správnou voľbou pri výbere  vysokej školy a taktiež vyzdvihol nadštandardný prístup vedenia fakulty a pedagógov jednotlivých katedier ku študentom počas štúdia a aj po jeho ukončení. Záujemcom o štúdium prihovorili jednotliví prodekani fakulty. Študenti stredných škôl a ich pedagógovia smerovali otázky vedúcej študijného oddelenia Ing. Zore Szakalovej ohľadom podávania prihlášky na štúdium, priebehu prijímacieho konania a nástupu na štúdium  a zaujímali sa o možnosť  štúdia v zahraničí. V diskusii rezonovali pozitívne ohlasy na možnosť odštartovať svoju profesionálnu kariéru už počas štúdia prostredníctvom duálneho vzdelávania. Na záver možno konštatovať, že v aktuálnom roku prejavilo záujem o štúdium na Obchodnej fakulte veľké množstvo stredoškolákov. Maturanti  sa počas návštevy dekanátu  so záujmom prezerali na fotografiách aktivity fakulty a veľký záujem bol aj o informačné materiály fakulty. Obchodná fakulta  predstavila záujemcom aj nový informačný portál Merkúrove listy ( „merkurovelisty.sk“), kde si majú možnosť  uchádzači o štúdium zaregistrovať svoju e-mailovú adresu a následne budú včas informovaní formou newslettera o dôležitých termínoch viažucich sa k prijímaciemu konaniu či k zápisu a nástupu na štúdium.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.