Načítavam stránku...

Dňa 27.9.2013 bol slávnostne otvorený akademický rok 2013/2014 aj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné zasadnutie Akademickej obce Obchodnej fakulty.

Okrem zamestnancov, študentov a vedenia fakulty sa slávnosti zúčastnili rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. H.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., zástupca spoločnosti COOP Jednota Slovensko, s.d. , Ing. Jozef Horečný a konateľ spoločnosti EF jazykové pobyty Mgr. Martin Volek, M.B.A.

Akademická slávnosť bola už tradične spojená s udeľovaním Ceny dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2012, Ceny predsedu COOP Jednota za najlepšie diplomové práce a Ceny EF Jazykové pobyty – OXFORD  za najlepšiu diplomovú prácu.

Cena dekana OF za publikačnú činnosť bola udelená v 5 kategóriách:

 • V kategórii „Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch“ boli ocenení prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. za publikačný výstup Sivák– Lesáková: Súvislosti vzdelávania a výskumu v ekonomických vedách, uverejnený v Ekonomickom časopise
 • V kategórii „Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch“ bol ocenený Ing. Alexander Turan, PhD. za publikačný výstup Turan: The European debt crisis: new standards in monetary policy, uverejnený v South Asian journal of socio-political studies
 • V kategórii „Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách“ boli ocenení prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Ing. Silvia Szökeová, PhD. a Ing. Stanislav Zábojník, PhD. za publikačný výstup Baláž– Szökeová– Zábojník: Čínska ekonomika: nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva, vydaný vo Vydavateľstve Sprint 2
 • V kategórii „Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách“ boli ocenené doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD. a Ing. Viera Ružeková, PhD. za publikačný výstup Kašťáková –  Ružeková: Operácie v zahraničnom obchode: teória a prax, vydaný vo Vydavateľstve EKONÓM
 • V kategórii „Skriptá a učebné texty“ boli ocenení Ing. Andrej Miklošík, PhD. a Ing. Eva Hvizdová, PhD. za publikačný výstup Miklošík – Hvizdová: Informačné systémy marketingu: Praktikum, vydaný vo Vydavateľstve EKONÓM

Súčasne bola odovzdaná prestížna Cena predsedu COOP Jednota Slovensko, s.d. za najlepšiu diplomovú prácu študentom:

 • Ing. Filipovi Bekénimu s prácou na tému „Analýza nových médií v mieste predaja“. Vedúcou práce bola doc. Ing. Helena Labská, PhD.
 • Ing. Soni Borowieckej s prácou na tému „Využívanie sortimentnej politiky v maloobchode“. Vedúcim práce bol prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
 • Ing. Hane Polákovej, s prácou na tému „Prieskum atraktivity vernostného programu v COOP Jednota Slovensko, s.d.“. Vedúcou práce bola Ing. Dagmar Klepochová, PhD.
 • Ing. Eve Valkovičovej s prácou na tému „Marketingová stratégia predajne Tortička“. Vedúcou práce bola Ing. Mária Hasprová, PhD.
 • Ing. Lukášovi  Hanzlíčovi s prácou na tému „Uplatňovanie aktuálnych marketingových trendov vo vybranej spoločnosti“. Vedúcim práce bol prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.
 • Ing. Petre Slafkovskej s prácou na tému „Marketingová komunikácia v maloobchodnej jednotke COOP Jednota Liptovský Mikuláš“. Vedúcou práce bola Ing. Zuzana Francová, PhD.

Všetky diplomové práce boli tematicky zamerané na oblasť maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v sieti COOP Jednota, maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti iných sietí na Slovensku, ako aj na oblasť ostatných marketingových aktivít uvedených subjektov.

V rámci podujatia sa uskutočnil druhý ročník udeľovania Ceny EF Jazykové pobyty – OXFORD  za najlepšiu diplomovú prácu v študijnom programe Manažment cestovného ruchu. Cenu z rúk Mag. Martina Voleka, M.B.A si prevzala Ing. Elena Spačková. Vedúcou práce bola Ing. Dominika Bojová, PhD.

Sme veľmi radi, že sa zo slávnostného otvorenia akademického roka na Obchodnej fakulte stala tradícia, ktorá nám spríjemňuje prvé dni zimného semestra a umožňuje nám nielen bilancovať predchádzajúce obdobie, ale vypočuť si aj povzbudivé slová z úst vedenia Ekonomickej univerzity, Obchodnej fakulty a aj významných zástupcov hospodárskej praxe.

Všetkým oceneným, študentom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom prajeme úspešný vstup do akademického roka 2013/2014 a veľa pozitívnej motivácie.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?