S radosťou Vám oznamujeme, že v dňoch 24 - 26.1.2014 sa konal v Inchebe Medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu, ITF Slovakiatour, kde sa konal v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave workshop na tému  „Univerzita pre prax v cestovnom ruchu“.

V prvom vystúpení  prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD. prezentovala špecifiká rozvoja cestovného ruchu a destinačného manažmentu v Bratislavskom samosprávnom kraji a v Dolnom Rakúsku. Išlo o výstupy z publikácie DESTINATOUR 2013 – Destinačný manažment, ktorý pod jej vedením vytvoril autorský tím pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja.

Nasledovala prezentácia o porovnaní konkurencieschopnosti cestovného ruchu Slovenska s viac ako 150 krajinami sveta. Pán Ing. Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska.  Ing. Kičina  upozorňoval hlavne na potrebu znižovania finančného zaťaženia podnikateľov, pri ktorom vychádzal s anonymných dotazníkov od slovenských podnikateľov. Konštatoval, že správa o cestovnom ruchu, ktorá je každoročne publikovaná pre potreby Svetového Ekonomického fóra v Davose je spracovaná hlavne na základe štatistických podkladov a subjektívne hodnotenie podľa nálady v spoločnosti je maximálne eliminované.

O cieli a výsledkoch  štatistického zisťovania, ako podkladu pre tvorbu turistického satelitného účtu Bratislavy informovala  prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.  Porovnávala výsledky z jarného výskumu a jesenného výskumu. Jesenný výskum sa uskutočnil na základe požiadavky Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. Vyplnených bolo viac ako 2000 dotazníkov a tak spracované dáta už môžu slúžiť ako východisko pre tvorbu stratégií. Na zbere údajov sa v rozsahu necelej tretiny dotazníkov zúčastnili aj študenti manažmentu cestovného ruchu.

S cestovným ruchom sa neodmysliteľne spájajú zvyky, tradície a kultúra jednotlivých národov, ktoré zo svojho pohľadu prezentovali študenti piateho ročníka Bc. Nikola Bulková, Bc. Katarína Nováková, Bc. Peter Michalík, Bc. Maroš Lukáč, Bc. Richard Bachňák a Bc.Jakub Naništa. Odborné postrehy boli doplnené o vtipné komentáre a skúsenosti.

Stále aktuálnu tému štrukturálnych fondov a kohézneho fondu s pohľadom na nové programovacie obdobie analyzoval pán Ing. Ján Rudolf, PhD. Poukázal na  nové prístupy a možnosti  z aspektu potrieb  v  cestovnom ruchu.

Záver patril inštitucionálnemu zabezpečeniu a rozvojovým strategickým dokumentom vo vybraných mestách  v podaní Bc. Moniky Jašicovej, Bc. Viery Kopeckej, Bc. Aleny Ferancovej, Bc. Stanislavy Karellovej a Bc. Matúša Janigu. Do pozornosti sa dostal aj ľudský faktor, ktorý zohráva v cestovnom ruchu veľmi dôležitú úlohu.

K dôležitosti a vážnosti podujatia prispeli aj naši vzácni hostia - predstavitelia  praxe  z Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy a výskumu SR, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr aj konkrétnych podnikov cestovného ruchu. Prítomnosť dekana Obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD. a pedagógov z fakulty podporila vážnosť tohto podujatia z pohľadu fakulty.

Týmto sa chceme, ako študenti, poďakovať odbornej garantke workshopu a organizátorom Obchodnej fakulty za získané skúsenosti a možnosť šírenia našich myšlienok. Tešíme sa na budúci rok!

ITF Slovakiatour patrí k najvýznamnejším veľtrhom v strednej Európe, čo vytvára predpoklady  pre  vysokú účasť širokej verejnosti. K dispozícií boli, okrem ochutnávok regionálnych jedál a nápojov, aj ponuka najzaujímavejších atraktivít v jednotlivých regiónoch SR a ponuky zájazdov s odborným komentárom  predstaviteľov cestovných kancelárií.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.