7. februára 2014 sa dvere Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorili pre potenciálnych uchádzačov o štúdium na jednotlivých fakultách, aby sa v priebehu Informačného dňa EU v Bratislave dozvedeli o možnostiach štúdia z pravej ruky - od dekanov či prodekanov všetkých fakúlt, ktoré sú súčasťou univerzity.

Stredoškolákom, z ktorých mnohí prišli v sprievode svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov alebo rodinných príslušníkov, sa na úvod prihovoril rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ktorý je presvedčený, že rozhodnutie o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude správnou voľbou pre všetkých, ktorí si spájajú svoj profesionálny život s ekonomickými vedami.

O systéme prijímacieho konania a spôsobe podávania prihlášky študentov informoval prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Po poskytnutí informácií, ktoré predstavujú spoločný základ na celej univerzite, sa v rámci prezentácie jednotlivých fakúlt upriamila pozornosť predovšetkým na ponuku študijných odborov a programov na jednotlivých fakultách.

Obchodnú fakultu predstavila prodekanka pre vzdelávanie Ing. Zuzana Francová, PhD., ktorá po videoprezentácii fakulty hovorila o dôvodoch, prečo študovať práve na Obchodnej fakulte a aké možnosti pre svojich študentov fakulta ponúka. Prezentácia bola zameraná najmä na atraktívnosť študijných programov, uplatniteľnosť absolventov v praxi, možnosti štúdia v zahraničí a intenzívnu spoluprácu s praxou. Následne prodekanka fakulty pozvala záujemcov o štúdium do priestorov dekanátu Obchodnej fakulty.

Na dekanáte ich už čakal dekan fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. a v krátkom príhovore vyslovil presvedčenie, že štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave je správnou voľbou pri výbere  vysokej školy, a taktiež vyzdvihol nadštandardný prístup vedenia fakulty a pedagógov jednotlivých katedier ku študentom počas štúdia a aj po jeho ukončení. Študenti stredných škôl a ich rodičia, či pedagógovia smerovali otázky  vedúcej študijného oddelenia Ing. Zore Szakalovej ohľadom podávania prihlášky na štúdium, priebehu prijímacieho konania a nástupu na štúdium. Rovnako sa zaujímali aj o možnosť štúdia v cudzích jazykoch alebo aj v zahraničí.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.