Načítavam stránku...

Plénum Vedeckej rady Obchodnej fakulty bolo svedkom v poradí už piateho ročníka udeľovania Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť. Táto cena sa ako finančné ocenenie udeľuje učiteľom, študentom a výskumným pracovníkom Obchodnej fakulty za mimoriadne publikačné výstupy z vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti, publikované v predchádzajúcom kalendárnom roku. Kto získal toto ocenenie za rok 2014?

Dňa 17.3.2016 sa pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty uskutočnilo udeľovanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2014. Táto cena je nielen morálnym, ale aj finančným ocenením autorov za ich mimoriadne publikačné výstupy. Návrhy na ocenenie posudzuje komisia, ktorej členmi sú prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, prodekanka pre vzdelávanie a vedúci katedier Obchodnej fakulty. Komisia hodnotí vedeckú, resp. pedagogickú úroveň diela a berie do úvahy aj predložené citácie, recenzie, ohlasy a posudky na dielo. Cena sa udeľuje v 5 kategóriách:

  1. Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
  2. Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch.
  3. Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch.
  4. Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
  5. Skriptá a učebné texty.
 

Komisia pre udeľovanie Ceny Dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2014 sa rozhodla udeliť cenu v jednotlivých kategóriách nasledovne:

a) Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách                    
  • Ocenení autori a editori: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Ing. Marcel Vetrák, PhD., Mgr. Boris Mattoš, PhD., Ing. Zuzana Silná, PhD., doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD. (editorka)

Ocenené dielo: Kittová, Zuzana et al. Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 1. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 336 s. ISBN 978-80-225-3892-3.

 

b) Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch        

  • Ocenený autor: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

Ocenené dielo: Baláž, Peter. Transformácia čínskej ekonomiky a pozícia priamych zahraničných investícií. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 9, s. 903-925.

 

c) Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch       

  • Ocenené autorky: Ing. Tatiana Košútová, PhD., Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová

Ocenené dielo: Košútová, Tatiana – Jarossová, Malgorzata A. Ethics and corporate social responsibility on the food market. In Nauki inżynierskie i technologie. ISSN 2080-5985, 2014, Nr. 3, s. 34-50.

 

d) Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách    

  • Ocenení autori: doc. Ing. Helena Labská, CSc., Ing. Miroslava Loydlová, PhD., doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD., Ing. Katarína Plevová, PhD.

Ocenené dielo: LABSKÁ, Helena a kol. Marketingová komunikácia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 323 s. ISBN 978-80-225-3852-7.

 

e) Skriptá a učebné texty

  • Ocenená autorka: doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.

Ocenené dielo: Knošková, Ľubica. Manažment dizajnu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 185 s. ISBN 978-80-225-3848-0.

Ocenení autori prevzali z rúk dekana Obchodnej fakulty umelecky stvárnenú cenu. Na záver slávnostného aktu dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD. vyzdvihol prínos ocenených autorov k rozvoju publikačnej a výskumnej činnosti fakulty a poďakoval laureátom ceny za ich snahu neustále sa zdokonaľovať v tvorbe pedagogických a vedeckých textov.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?