Načítavam stránku...

Tohtoročný Informačný deň na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre záujemcov o štúdium, ktorého otvorenie prebiehalo 5. februára 2016 o 9,00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, mal v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi špecifický priebeh.  Po prezentácii možností štúdia, širokej palety študijných programov a jediného komplexného vzdelávania v oblasti ekonómie a manažmentu na Slovensku, ktoré ponúka práve Ekonomická univerzita v Bratislave, si jednotlivé fakulty pripravili program pre študentov – maturantov, stredoškolákov, vo vlastných priestoroch podľa vlastného uváženia s vlastným scenárom.

Obchodná fakulta, na základe doterajších skúseností, nevynechala tradičné stretnutie vedenia fakulty (dekana a prodekanov) s potenciálnymi uchádzačmi, počas ktorého v príjemnej a priateľskej atmosfére diskutovali o rôznorodých témach týkajúcich sa podávania prihlášok, štúdia na fakulte, ponúkaných študijných programoch, možnostiach absolvovania študijných pobytov a pracovných stáží na Slovensku i v zahraničí, a pod. Dekan Obchodnej fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD., privítal študentov na pôde fakulty a spolu s prodekanom fakulty pre PR Ing. Petrom Drábikom, PhD., ozrejmili stredoškolákom zopár základných informácií z histórie a súčasnosti fakulty, ale aj ciele a snahy v oblasti obchodno-vedného vzdelávania. Prodekan pre zahraničné vzťahy Ing. Daniel Krajčík, PhD., hovoril o možnostiach absolvovania študijných pobytov a pracovných stáží v zahraničí prostredníctvom rôznych grantových schém, nielen ERASMU+. Podľa výsledkov z umiestňovania našich študentov na zahraničné mobility má každý študent Obchodnej fakulty šancu vycestovať minimálne raz v priebehu bakalárskeho štúdia, a tiež počas inžinierskeho štúdia aspoň na semester do zahraničia, pokiaľ prejaví záujem. O zapájaní študentov do riešenia reálnych problémov z praxe a spolupráci s partnermi fakulty aj v oblasti vzdelávania, ale aj o jedinečnom fakultnom programe Talentway informoval prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD. Pozornosti študentov neunikli ani informácie o štúdiu v podaní prodekanky pre vzdelávanie Ing. Zuzany Francovej, PhD., a vedúcej študijného oddelenia Ing. Zory Szakalovej.

Súbežne so spoločnou diskusiou v priestoroch dekanátu prezentovali študijné programy jednotlivé katedry, ktoré ich zabezpečujú: Katedra marketingu – študijný program Podnikanie v obchode, Katedra služieb a cestovného ruchu – študijný program Podnikanie v cestovnom ruchu a službách, Katedra medzinárodného obchodu – študijný program Medzinárodné podnikanie. Okrem prezentácií týchto študijných programov mohli stredoškoláci diskutovať o „čomkoľvek“ s členmi jednotlivých katedier. Katedra služieb a cestovného ruchu si okrem toho pre stredoškolákov pripravila cyklus simulovaných prednášok z oblasti cestovného ruchu, ktoré prebiehali v prednáškovej miestnosti.

Na základe počtu prítomných záujemcov o štúdium si myslíme, že sa máme na čo tešiť v budúcom akademickom roku, keď medzi nás zavítajú nové tváre súčasných maturantov.

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?