18. novembra 2015 v zasadačke rektora EU v Bratislave prebehlo odovzdávanie prestížnej ceny Dr. h. c. Dr. Hansa Vontobla, ktorý s fakultou spolupracuje už 18 rokov. 

Vontoblova cena sa udeľuje v spolupráci s Nadáciou Merkúr za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii.

Za prítomnosti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Alexandra Wittwera, JUDr. Ladislava Dianišku a Ing. Ľubomíra Huťana z Bank Vontobel Zürich; rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.; dekana Obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD. a zástupcov komisie, ktorá hodnotila prihlásené diplomové práce, a pozvaných hostí boli ocenené tieto absolventky:

1.  miesto získala Ing. Anita Juhászová s diplomovou prácou na tému "Exportné financovanie slovenských vývozcov v podmienkach dlhovej krízy eurozóny", vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

2.  miesto získala Ing. Michaela Huttová s diplomovou prácou na tému "Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky pri prenikaní na zahraničné trhy",ktorej vedúcou bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

3.  miesto získala Ing. Iveta Juhászová s diplomovou prácou na tému "Efektívne riadenie rizika obchodného partnera v medzinárodnom podnikaní". Vedúcou práce bola Ing. Erika Mária Jamborová, PhD.

Okrem finančnej odmeny čaká na absolventky možnosť absolvovať týždennú stáž v Bank Vontobel Zürich. Po skončení odovzdávania Vontoblovej ceny boli ocenené spolu s vedúcimi záverečných prác pozvané na slávnostný obed do Hotela Devín v spoločnosti vzácnych hostí, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.