28. október 2015 sa na Obchodnej fakulte niesol v slávnostnej atmosfére, pričom dôvodom nebolo práve výročie narodenia Ľudovíta Štúra, či Roba Rotha, ale oficiálne prijatie našich prvákov - študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzi členov akademickej obce.

O 13:00 za sprievodu fanfár vstúpili do študentmi zaplnenej miestnosti B107 najvyšší predstavitelia fakulty  – dekan doc. Ing. Štefan Žák, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., prodekan pre public relations Ing. Peter Drábik, prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD.,  prodekanka pre vzdelávanie Ing. Zuzana Francová, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy Ing. Daniel Krajčík, PhD., spolu s prorektorkou pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Denisou Čiderovou, PhD., M. A., a predsedníčkou Študentského parlamentu OF Petrou Olejárovou.

Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia viedla prodekanka pre vzdelávanie a postupne sa študentom prihovorili prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave a dekan OF, ktorí vyjadrili radosť z rozhodnutia študentov venovať sa príprave na profesionálny život práve na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Začínajúcim študentom popriali veľa úspechov počas štúdia, aby hľadali a nachádzali nové kontakty, vytvorili si pevné a dlhotrvajúce putá so spolužiakmi, ktoré budú pre nich prínosom aj po ukončení štúdia. Predsedníčka Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Petra Olejárová privítala nových študentov v mnohopočetnej rodine študentov Obchodnej fakulty a ponúkla im pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek študentských problémov a nepríjemností .

Po zložení imatrikulačného sľubu zástupcom študentov, Petrom Durankom, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín študentov prvého ročníka.

Záverečný Gaudeamus igitur a fanfáry ukončili akademickú slávnosť a študenti sa vydali na cestu hľadania a nachádzania nových poznatkov, zručností a skúseností, ale aj nových nápadov, ideálov či kamarátstiev na pôde Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.