V období, keď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prišlo s návrhom zaviesť a rozšíriť duálne vzdelávanie na stredných odborných školách, Obchodná fakulta už zopár rokov intenzívne využíva princípy duálneho vzdelávania vo vysokoškolskom prostredí. Program na podporu podnikania a kooperáciu s praxou s názvom Talentway má na fakulte stále miesto a študenti si ho skutočne obľúbili.

10. februára 2015 o 11,00 sa stretlo viac ako 230 študentov tretieho ročníka v prednáškovej miestnosti B107, kde sa konal prvý workshop v rámci predmetu podnikanie v praxi, ktorý sa stal súčasťou spomínaného programu Talentway ešte pred tromi rokmi. Spolu so študentmi v prednáškovej miestnosti sedeli nielen pedagógovia podieľajúci sa na vyučovaní predmetu („supervisori klubov“), ale aj desiatka partnerov z praxe. Partneri z praxe ponúknu študentom počas semestra účasť na workshopoch, na ktorých sa budú riešiť reálne problémy praxe, koncepcie, marketingové stratégie, návrhy a budovanie distribučných kanálov alebo môžu študenti načerpať nové poznatky a praktické skúsenosti.

Rázne a neštandardne workshop otvoril iniciátor a tvorca myšlienky inovatívneho vzdelávania na Obchodnej fakulte prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD., keď na študentov postupne vybalil 4 otázky:

Kto nemá mobil? Kto sa nechce nudiť? Kto sa chce mať dobre po skončení školy? Kto sa chce mať dobre počas školy? a čakal na ich vyjadrenie... Jeho odpoveď bola jednoznačná a predostrel im riešenie – účasť na programe Talentway:

  • s presne stanovenými cieľmi:

Nenudiť sa! Spoznať reálny život! Zaujať potenciálnych partnerov! Aktívne sa zapojiť do kreatívneho procesu! Dotvárať si vlastnú osobnosť v novom prostredí partnerov z praxe!

  • v rámci predmetu podnikanie v praxi, ktorý sa realizuje klubovou činnosťou. Študenti si  v akademickom roku 2014/2015 mali možnosť vybrať jeden z 12 klubov podľa ich vlastného záujmu a preferencií o konkrétne témy:

ICT HiTECH Club ponúka lukratívne prostredie IT vývoja, start up prostredie, silných partnerov z praxe (Datalan, FIIT STUBA, Launcher), progresívne technológie a témy ako mobilné aplikácie, IT riešenia, drony. Práve zástupcovia spoločnosti Launcher prekvapili študentov, keď demonštrovali funkčnosť dronov priamo v prednáškovej miestnosti. Zároveň im ponúkajú spoluprácu pri navrhovaní produktovej a marketingovej stratégie pre projekt využitia dronov so  systémom Virtual Reality alebo na účel Search and rescue, vytvorení optimálneho marketingového mixu pre online ERP systém.

Google Partner Academy  predstavuje unikátny projekt pozostávajúci z 8 blokov školení v oblasti Google AdWords. Školenia vedú špičkoví certifikovaní Google tréneri. Absolventi počas školení a v závere 8. bloku absolvujú 2 certifikačné skúšky - Základy inzerovania a Inzercia vo vyhľadávacej sieti alebo Inzercia v obsahovej sieti, čím môžu získať odbornú spôsobilosť a stať sa certifikovaným partnerom Google, a tak získať oficiálnu certifikáciu ADWORDS QUALIFIED INDIVIDUAL.

Creative&Business Club láka študentov, ktorí sú schopní a odhodlaní navrhnúť komunikačnú stratégiu, redakčný plán a distribučné kanály pre partnera Localizationguru, ďalej tých, ktorých nebaví polihovanie na „tulivakoch“ a ničnerobenie, ale chcú čas medzi vyučovaním využívať efektívnejšie – napr. prácou pri rozbiehaní „cOForking centra“, ktoré má slúžiť ako klasické coworkingové centrum pre aktívnych a podnikaniachtivých študentov.

Klub (skoro) 100-ročie reklamy, ktorý vedie Pavol Minár, stratég zo spoločnosti Istropolitana Ogilvy, sa nebude reklame venovať z pohľadu historického vývoja, hoci názov by tomu nasvedčoval. Jeho cieľom bude, aby študenti pochopili práve proces tvorby reklamy v rôznych obdobiach našej existencie  -  čo za tou ktorou reklamou stojí (trendy doby), aké posolstvá reklama v sebe nesie, atď. – to všetko na reálnych príkladoch reklám, ktoré pohli svetom v posledných takmer 100 rokoch. Keďže vo vzdelávaní kladieme dôraz na aktívny prístup študentov (na rozdiel od klasických spôsobov výučby, kde dominuje pasívny prístup), nezaobídu sa ani v tomto klube bez ich aktívnej účasti pri navrhovaní koncepcií reklamy.

Research club vytvára priestor pre tých, ktorí chcú stavať na dátach, nie predpokladoch; chcú riešiť reálne zadania z praxe so skutočnými klientmi (zadávateľmi výskumov) a reálnymi respondentmi; radi nachádzajú nové spôsoby riešenia alebo správne aplikujú to, čo poznajú; vedia k problémom pristupovať analyticky (chytiť ho za „pačesy“); neboja sa práce a výskum trhu bol pre nich predmet, ktorý ich svojou podstatou zaujal. Cieľom je vyriešiť niekoľko zadaní pre klientov, čo v sebe nesie jednak rozhodovanie o tom, ako to urobiť, ďalej zozbierať údaje (nielen dopytovaním, ale všetkými dostupnými metódami) a následne ich zanalyzovať a sformulovať závery a odporúčania, ktoré odprezentujú klientovi.

Finance club realizovaný v kooperácii so spoločnosťou Partners Group je určený pre študentov, ktorí mienia rozvíjať svoju finančnú gramotnosť na najvyššiu úroveň, t.j. mať schopnosť aplikovať princípy v zložitých súvislostiach a konkrétnych, odlišných životných situáciách aj s ohľadom na svoj sociálny život. Naučia sa ako byť finančne zodpovedný, ako plánovať rozpočet, hospodáriť s peniazmi a spravovať osobné financie, ako sa naučiť sporiť, dobre sa poistiť, investovať, zabezpečiť si dostatok financií na dôchodok, a pod.

Logistic club vytvára priestor pre multidisciplinárne riešenia distribučných a logistických problémov a možnosti pre vyššiu uplatniteľnosť študentov na trhu práce prostredníctvom účasti na workshopoch a seminároch, spracovávania a zadávania záverečných prác, účasťou na stážach v podnikoch, s ktorými spolupracuje (Goodyear, Bito, Metro Cash&Carry, DHL, Alain Delon, Slovenská franchisingová asociácia); účasti na výskume v oblasti procesov distribúcie a logistiky. Súčasne členovia tohto klubu absolvujú exkurziu do moderného logistického centra, kde budú mať možnosť vidieť, ako fungujú mnohé procesy v logistike tovaru.

Agro-bio klub využíva princípy projektového vyučovania, pri ktorom študenti vystupujú v úlohe aktívne učiacich sa, tzn. pre vypracovanie, zvládnutie stanovených úloh samostatne pracujú na získaní potrebných teoretických poznatkov z rôznych zdrojov, ale aj od samotných odborníkov z praxe, ktorí im dokážu sprostredkovať aj odžité skúsenosti. Supervisor klubu vystupuje ako koordinátor, pomocník, podporovateľ, ktorý usmerňuje prácu študentov, sleduje dodržiavanie stanoveného harmonogramu plnenia úloh a v prípade problémov pomáha študentom ich vyriešiť. Počas semestra 4 – 5-členné tímy študentov „pracujú“ ako obchodní zástupcovia nimi vybraných vinárstiev , ktorých úlohou je zorganizovať a marketingovo pripraviť event Winefest ako záverečný workshop klubu. V tejto škole hrou si rozvíjajú svoje obchodnícke, vyjednávacie a komunikačné zručnosti a na vlastnej koži si otestujú náročnosť zrealizovania úspešného obchodu. Ako formu odmeny za neľahkú prácu počas semestra majú exkurziu, kde inde ako u svojho dodávateľa – vybraného vinárstva z neďalekého regiónu.

Retail club je novovzniknutý klub, ktorého členovia budú pracovať na vytvorení teoretického modelu franchisingu pre import na Slovensko a teoretického modelu franchisingu pre export zo Slovenska, popri budovaniu „corporate identity“ klubu.

Media klub síce funguje od založenia programu Talentway, ale v tomto roku bol inovovaný – nielen v zameraní činnosti, ale predovšetkým v zmene partnera z praxe. Klub vedie profesionálny fotograf Roman Pinček, ktorý okrem fotografovania pôsobí ako lektor portálu pre online fotografické vzdelávanie www.photovia.sk. Našim študentom bude odovzdávať svoje skúsenosti v oblasti produktovej a reklamnej fotografie – okrem základov práce s manuálnym režimom, stanovením korektnej expozície, práce so svetlom, študenti budú vytvárať fotografie dymu, šperkov, hodiniek a iných produktov pre katalógy, ďalej pokročilú produktovú fotografiu pre reklamnú kampaň. Keďže práca fotografa nie je iba o fotení, budú sa venovať aj postprodukcii.

Fortuna club rozbehol svoju činnosť v minulom semestri, keď majiteľ hokejbalového klubu Jokerit Petržalka, mimochodom bývalý absolvent OF, oslovil fakultu na partnerstvo a zapojenie hlavne kreatívnych študentov, ktorí vymyslia ako rozšíriť fanklub Jokeritu, ale zároveň pomôžu zviditeľniť hokejbal ako šport medzi verejnosťou. Z množstva realizovaných aktivít sa zviditeľnili 3 študenti, z ktorých jeden sa stal supervisorom klubu pre tento semester – momentálne experimentálne overujeme aj takúto formu inovatívneho vzdelávania, keď študent riadi študentov ;-) Sme zvedaví na výsledky – úlohou členov klubu je pokračovať v rozbehnutom vlaku v zmysle „dať do pozornosti nielen klub, ale aj samotný šport prostredníctvom nízkorozpočtových marketingových nástrojov“.

English club povedie Dr. Dianne Welsh z University of North Carolina Greensboro. Nosnou témou klubu je Global Enterpreneurship, pričom študenti budú pracovať na vypracovávaní a riešení prípadových štúdií. Prínos a zmysel vidíme nielen v rozvíjaní jazykovej zdatnosti študentov, ale aj v nadobudnutí skúseností s americkým štýlom vyučovania. Have fun, guys ;-)!

Súčasťou programu Talentway sú však aj ďalšie oblasti, ktoré pomáhajú podporovať duálne vzdelávanie a prepájať študentov s praxou. Na jednej strane študenti majú možnosť vypracovávať záverečné práce na základe požiadaviek z praxe, tzn. obsahom a cieľom záverečnej práce je vyriešiť konkrétne reálne zadanie, reálny problém, s ktorého riešením sa na nás obracia hospodárska prax.

Rovnako v rámci programu Talentway vytvárame pre študentov podmienky na získavanie praktických a pracovných skúseností už počas štúdia prostredníctvom absolvovania stáží alebo získavaním partnerov, ktorí hľadajú študentov na čiastkový pracovný úväzok. Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov môžeme konštatovať, že v prípade mnohých študentov sa pôvodne absolvovaná stáž u niektorého z našich partnerov pretransformovala do pracovného miesta na čiastočný alebo neskôr po ukončení štúdia na plný úväzok.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.