Aj v tomto roku Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala pre potenciálnych uchádzačov o štúdium Informačný deň EU v Bratislave, na ktorom sa mohli študenti stredných škôl, ale aj ostatní záujemcovia o štúdium dozvedieť o možnostiach, výhodách a prínosoch ich budúceho štúdia na jednotlivých fakultách univerzity. Informačný deň EU v Bratislave sa konal 6. februára 2015 od 9,00 h. v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na úvod sa stredoškolákom, ktorí zaplnili aulu do posledného miesta, prihovoril rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., ktorý je presvedčený, že rozhodnutie o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú spájať svoj profesionálny život s ekonomickými disciplínami. O prijímacom konaní a spôsobe podávania prihlášky študentov informovala prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD.

Následne sa postupne vystriedali dekani, resp. prodekani všetkých fakúlt univerzity, aby študentom predstavili predovšetkým ponuku študijných programov.

Obchodná fakulta mala na Informačnom dni EU v Bratislave zastúpenie v osobe dekana Obchodnej fakulty doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., a prodekana pre PR Ing. Petra Drábika, PhD., ktorý pred videoprezentáciou fakulty hovoril o dôvodoch, prečo študovať práve na Obchodnej fakulte a aké možnosti pre svojich študentov fakulta ponúka. Prezentácia bola zameraná najmä na atraktívnosť študijných programov, uplatniteľnosť absolventov v praxi, možnosti štúdia v zahraničí a intenzívnu spoluprácu s praxou. V závere svojej prezentácie pozval záujemcov o štúdium do priestorov dekanátu Obchodnej fakulty.

Na dekanáte študentov vítal dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD., spolu s prodekanmi a vedúcou študijného oddelenia, na ktorých v priebehu nasledujúcich 2 hodín smerovalo množstvo otázok týkajúcich sa podávania prihlášky na štúdium, priebehu prijímacieho konania a nástupu na štúdium. Veľký záujem prejavovali o možnosti štúdia v cudzích jazykoch, absolvovanie študijných pobytov v zahraničí, o pracovné príležitosti počas štúdia, či možnosti absolvovania pracovných stáží nielen doma, ale aj v zahraničí. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi študentov vo výraznej miere zaujímala spolupráca fakulty s hospodárskou praxou a z toho vyplývajúce pre nich možnosti prepojenia teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami už počas štúdia.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.