Načítavam stránku...

Počas zasadnutia Vedeckej rady Obchodnej fakulty dekan fakulty, doc. Ing. Štefan Žák, PhD., už 6. rok v poradí odovzdal Cenu dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť. Kto bol ocenený za rok 2015?

Dňa 23. 3. 2017 sa pred členmi Vedeckej rady Obchodnej fakulty uskutočnilo odovzdávanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2015. Táto cena je nielen morálnym, ale aj finančným ocenením autorov za ich mimoriadne publikačné výstupy. Návrhy na ocenenie posudzuje komisia, ktorej členmi sú prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, prodekanka pre vzdelávanie a vedúci katedier Obchodnej fakulty. Komisia hodnotí vedeckú, resp. pedagogickú úroveň diela a berie do úvahy aj predložené citácie, recenzie, ohlasy a posudky na dielo. Cena bola udelená v 6 kategóriách:

 1. Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 2. Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch.
 3. Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 4. Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch.
 5. Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 6. Skriptá a učebné texty.

 

Komisia pre udeľovanie Ceny Dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2015 sa rozhodla udeliť cenu v jednotlivých kategóriách nasledovne:

 • Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách                    

Ocenení autori: prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Ing. Andrej Hamara, PhD., Mgr. Ing. Gabriela Sopková, PhD.
Ocenené dielo: Baláž, Peter - Hamara, Andrej - Sopková, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 240 s. ISBN 978-80-89710-20-1.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch        

Ocenený autor: Ing. Ladislav Bažó, PhD.
Ocenené dielo: Melikhova, Yulia - Camacho, José Antonio - Bažó, Ladislav - Holubcová, Ivana. Trade in services and tertiarisation of the Visegrád four economies. In Post-communist economies. ISSN 1463-1377, 2015, Vol. 27, No. 1, pp. 1-22.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Ocenené autorky: Ing. Iveta Fodranová, PhD., doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., doc. Ing. Anna Michálková, PhD.
Ocenené dielo: Fodranová, Iveta - Kubičková, Viera - Michálková, Anna. Measuring societal value of tourism: A new approach. In Tourism : international interdisciplinary journal. ISSN 1332-7461, 2015, Vol. 63, No. 4, pp. 423-434.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch       

Ocenené autorky: Ing. Dana Vokounová, PhD., Ing. Mgr. Janka Kopaničová, PhD.
Ocenené dielo: Vokounová, Dana - Kopaničová, Janka. Sustainability in behaviour of generation Y - research study of values and behaviour. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. ISSN 1338-7944, 2015, roč. 10, č. 2, s. 14-20.

 • Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách    

Ocenení autori: Ing. Dagmar Klepochová, PhD., Ing. Mgr. Janka Kopaničová, PhD., doc. Ing. Štefan Žák, PhD.
Ocenené dielo: Richterová, Kornélia - Klepochová, Dagmar - Kopaničová, Janka - Žák, Štefan. Spotrebiteľské správanie. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 401 s. ISBN 978-80-89710-18-8.

 • Skriptá a učebné texty

Ocenená autorka: JUDr. Mária Veterníková, PhD.
Ocenené dielo: Veterníková, Mária. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 178 s. ISBN 978-80-225-4143-5.

 

Ocenení autori prevzali z rúk dekana Obchodnej fakulty umelecky stvárnenú cenu. Na záver slávnostného aktu dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD. vyzdvihol prínos ocenených autorov k rozvoju publikačnej a výskumnej činnosti fakulty a poďakoval laureátom ceny za ich snahu neustále sa zdokonaľovať v tvorbe pedagogických a vedeckých textov.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?