Načítavam stránku...

4. 5. 2017 sa konalo v zasadačke dekanátu fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti Konferencia ŠVOČ 2017, do ktorého postúpilo za 1. stupeň štúdia 9 študentov so 6 prácami a za 2. stupeň štúdia 6 študenti s 3 prácami. Samotného priebehu sa zúčastnilo spolu 15 študentov s 9 prácami.

Po každej prezentácii boli súťažiaci podrobení odbornej diskusii s členmi komisie aj účastníkmi konferencie ŠVOČ. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia a prítomní hostia konštatovali vysokú úroveň odbornosti študentov. Je chvályhodné, že študenti sa zapájajú do aktivít, ktoré presahujú rámec ich povinností. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

za I. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Katarína HRUBOVČÁKOVÁ s témou práce Analýza vybraných burzových indexov, vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.,
  • 2. miesto získala Tamara TCHURÍKOVÁ s témou práce Prínosy služby Digital Sales, ktorej vedúcou bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.,
  • 3. miesto získal tím študentiek v zložení Lucia TISOVČÍKOVÁ, Mária SMATANOVÁ a Alexandra ŠMEHÝLOVÁ s témou práce Expanzia firmy Víno Nitra s.r.o. a jej obchodné aktivity v Číne. Vedúcou práce bola RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

za II. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Bc. Mária HALVONÍKOVÁ s témou práce Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska, vedúcim práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.,
  • 2. miesto získal tím študentiek v zložení Bc. Marcela MIKLOVIČOVÁ, Bc. Monika MIŠČÁKOVÁ, Bc. Alena PASTUCHOVÁ a Bc. Lenka PAVLÍČKOVÁ s témou práce Návrh stratégie zavedenia "to-go-cofee" a vlastného termohrnčeka v kaviarni Foxford. Vedúcou práce bola doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.,
  • 3. miesto získal Bc. Alexander FRASCH s témou práce Výskyt asymetrických informácií v cestovných kanceláriách a agentúrach, ktorej vedúcou bola prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

 

Práce študentiek umiestnené na prvom mieste: Kataríny Hrubovčákovej za 1. stupeň štúdia a Bc. Márie Halvoníkovej za 2. stupeň štúdia, postúpili na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Komisia konštatovala, že práce študentov prezentované v rámci Konferencie ŠVOČ potvrdili kvalitatívny progres súťaže. Boli orientované na vedecké aj aplikačné riešenia problémov prevažne z oblasti podnikania, cestovného ruchu, medzinárodného podnikania a marketingu. Študenti preukázali požadovanú úroveň erudovanosti a kreativity. Hodnotiaca komisia pozitívne zhodnotila schopnosť argumentácie a prezentácie študentov, ako aj využitie matematicko-štatistických metód pri vlastných analýzach. Fakultné kolo Konferencie ŠVOČ tak potvrdilo schopnosti študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave pracovať tvorivo s aplikačnou orientáciou na prax, pričom niektoré zo záverov študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Členovia komisie ocenili aj tvorivú prácu študentov ako i vedúcich prác. Všetci zúčastnení študenti získali „Pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave“ za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z prostriedkov štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť na zahraničných študijných pobytoch.

 

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivých síl aj v budúcnosti!

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?