Načítavam stránku...

Každoročne je začiatok akademického roka na Obchodnej fakulte spojený so slávnostnou imatrikuláciou študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorá sa v tomto roku konala 11. októbra 2017 o 12,30 v miestnosti B107.

11. október 2017 sa na Obchodnej fakulte niesol v slávnostnej atmosfére, pričom dôvodom bolo oficiálne prijatie našich prvákov - študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzi členov akademickej obce.

O 12:30 za sprievodu fanfár vstúpili do študentmi zaplnenej miestnosti B107 najvyšší predstavitelia fakulty  – dekan doc. Ing. Štefan Žák, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., prodekan pre public relations Ing. Peter Drábik, PhD., prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Ing. Zuzana Francová, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy Ing. Daniel Krajčík, PhD., spolu s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., a podpredsedníčkou Študentského parlamentu OF Bc. Nikolou Hrončokovou.

Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia viedla prodekanka pre vzdelávanie a postupne sa študentom prihovoril rektor EU v Bratislave a dekan OF, ktorí vyjadrili radosť z rozhodnutia študentov venovať sa príprave na profesionálny život práve na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Začínajúcim študentom popriali veľa úspechov počas štúdia, aby hľadali a nachádzali nové kontakty, vytvorili si pevné a dlhotrvajúce putá so spolužiakmi, ktoré budú pre nich prínosom aj po ukončení štúdia. Podpredsedníčka Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Nikola Hrončoková privítala nových študentov v mnohopočetnej rodine študentov Obchodnej fakulty a ponúkla im pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek študentských problémov a nepríjemností v zmysle hesla študentského parlamentu "Študenti pre študentov".

Po zložení imatrikulačného sľubu zástupcom študentov, Branislavom Vojtkom, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín študentov prvého ročníka.

Záverečný Gaudeamus igitur a fanfáry ukončili akademickú slávnosť a študenti sa vydali na cestu hľadania a nachádzania nových poznatkov, zručností a skúseností, ale aj nových nápadov, ideálov či kamarátstiev na pôde Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?