Načítavam stránku...

Odovzdávanie Vontoblovej ceny, ktoré sa konalo 22. novembra v spoločenskej miestnosti V1, bolo v tomto roku výnimočné.

Hlavne preto, že išlo o jubilejný už 20. ročník, na ktorom sa spolu stretli mnohí absolventi – víťazi Vontoblovej ceny z obdobia od jej vzniku po súčasnosť, vedúci úspešných diplomových prác, zástupcovia Bank Vontobel Zürich, vedenie Obchodnej fakulty, členovia hodnotiacej komisie. Spolu s ostatnými pozvanými zamestnancami, ktorí stáli pri zrode tejto prestížnej ceny alebo počas 20-ročného obdobia boli jej súčaťou, zhodnotili uplynulých 20 rokov.

Počas slávnostného podujatia sme sa spomienkami vrátili aj k osobnosti, ktorej meno samotná cena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti medzinárodných finančných a peňažných vzťahov, bankovníctva a procesov súvisiacich s členstvom SR v Európskej únii nesie – Dr. h. c. Dr. Hansovi Vontoblovi – dlhoročnému  podporovateľovi a priateľovi Obchodnej fakulty, keďže 3. januára 2016 pozemský svet opustil. Dr. Hans Vontobel bol medzinárodne uznávanou osobnosťou, ktorá svoj profesionálny život venovala práci v oblasti finančníctva a bankovníctva. Pod jeho vedením sa Bank Vontobel Zürich stala jednou z vedúcich súkromných bánk vo Švajčiarsku. Pracoval na poste prezidenta Zürišskej burzy, bol členom predstavenstva Švajčiarskeho bankového zväzu, prezidentom Švajčiarsko–nemeckej obchodnej komory a za jeho činnosť v oblasti bankovníctva, finančníctva a medzinárodného obchodu mu bolo udelených viacero vysokých vyznamenaní. Významné a neoceniteľné je jeho miesto pri zakladaní poprednej bankovej školy Swiss Banking School. Je taktiež nositeľom titulu Doctor Honoris Causa Ekonomickej univerzity v Bratislave.

JUDr. Ladislav Dianiška, zástupca Bank Vontobel Zürich sa v príhovore vrátil v spomienkach a pripomenul všetkým prítomným zopár zážitkov s pánom Vontoblom, ktorý napriek veľkému úspechu v oblasti bankovníctva, zostal "obyčajným" a skromným človekom. Zároveň zaspomínal na prvé stretnutia a rokovania, ktorých predmetom bola dohoda o založení Vontoblovej ceny, na ľudí, ktorí s touto myšlienkou prišli a stáli pri jej zrode. Nezabudol poďakovať všetkým dekanom a rektorom, ktorí podporovali udeľovanie Vontoblovej ceny, členom hodnotiacej komisie za nezištnú pomoc a prácu, vedúcim víťazných diplomových prác a študentom za ich tvorivú prácu a prínos.

Vontoblova cena sa udeľuje v spolupráci s Nadáciou Merkúr a Bank Vontobel Zürich. Za prítomnosti JUDr. Ladislava Dianišku a Ing. Ľubomíra Huťana z Bank Vontobel Zürich; rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.; dekana Obchodnej fakulty Ing. Štefana Žáka, PhD. a zástupcov komisie, ktorá hodnotila prihlásené diplomové práce, a pozvaných hostí boli v roku 2017 ocenení títo absolventi:

  • 1.  miesto získala Ing. Karin Selešová s diplomovou prácou na tému "Medzinárodné inkaso pohľadávok v podmienkach Európskej únie", vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
  • 2.  miesto získal Ing. Tomáš Ondruš s diplomovou prácou na tému "Vplyv kvantitatívneho uvoľnovania zo strany Európskej centrálnej banky na ekonomiku eurozóny", ktorého vedúcim práce bol Ing. Edmund Fifek, PhD.
  • 3.  miesto získal Ing. Stanislav Hadri s diplomovou prácou na tému "Collateral management ako súčasť riadenia rizík v medzinárodnom obchodnom financovaní". Vedúcim práce bol doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.

 

Okrem finančnej odmeny čaká na absolventov možnosť absolvovať týždennú stáž v Bank Vontobel Zürich.

Pri príležitosti jubilejného 20. ročníka Vontoblovej ceny dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD., odovzdal ďakovné listy tým, ktorí boli súčasťou Vontoblovej ceny, nasledovne:

  • za dlhoročnú aktívnu podporu vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti Obchodnej fakulty a za mimoriadny prínos pre rozvoj spolupráce Obchodnej fakulty s hospodárskou praxou JUDr. Ladislavovi Dianiškovi, Ing. Ľubomírovi Huťanovi, Dr. h. c. Dr. Hansovi Vontoblovi (in memoriam) a Švajčiarskemu veľvyslanectvu v Slovenskej republike,
  • za dlhoročné aktívne pôsobenie v hodnotiacej komisii pre udeľovanie prestížnej Vontoblovej ceny a za mimoriadny prínos pre rozvoj spolupráce Obchodnej fakulty s hospodárskou praxou si pamätný list prevzali: prof. Ing. Ferdinand Daňo, Phd., doc. Ing. Alica Lacková, Csc., prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., doc. Ing. Jozef Makúch, Csc. a Ing. Elena Trenčianska, Csc.,
  • za dlhoročnú aktívnu prácu pri organizačnom zabezpečovaní udeľovania prestížnej Vontoblovej ceny a za mimoriadny prínos pre rozvoj spolupráce Obchodnej fakulty s hospodárskou praxou pamätný list dostali: Ing. Andrea Mizerová, PhD. a Ing. Valéria Lovásiková.

 

Cenu dekana Obchodnej fakulty získali aj najúspešnejší vedúci diplomových prác ocenených Vontoblovou cenou v rokoch 1998-2017:

  • prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc., D.M.M.
  • prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
  • doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.
  • Ing. Edmund Fifek, PhD.

 

Po skončení odovzdávania Vontoblovej ceny boli ocenení spolu s vedúcimi záverečných prác pozvaní na recepciu v spoločnosti vzácnych hostí, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?