Počas zasadnutia vedeckej rady Obchodnej fakulty dekan fakulty, doc. Ing. Štefan Žák, PhD., už 7. rok v poradí odovzdal Cenu dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť.

14. novembra 2017 sa pred členmi vedeckej rady Obchodnej fakulty uskutočnilo odovzdávanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2016. Táto cena je nielen morálnym, ale aj finančným ocenením autorov za ich mimoriadne publikačné výstupy. Návrhy na ocenenie posudzuje komisia, ktorej členmi sú prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, prodekanka pre vzdelávanie a vedúci katedier Obchodnej fakulty. Komisia hodnotí vedeckú, resp. pedagogickú úroveň diela a berie do úvahy aj predložené citácie, recenzie, ohlasy a posudky na dielo. Cena bola udelená v 6 kategóriách:

 1. Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 2. Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch.
 3. Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 4. Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch.
 5. Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 6. Skriptá a učebné texty.

Komisia pre udeľovanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2016 sa rozhodla udeliť cenu v jednotlivých kategóriách nasledovne:

 • Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách                    

Ocenená autorka: Dr. Ing. Malgorzata A. Jarrosová
Ocenené dielo: Jarossová, M. A. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 206 s. ISBN 978-80-225-4317-0.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch        

Ocenení autori: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.; Ing. Andrej Hamara, PhD.
Ocenené dielo: Baláž, Peter – Hamara, Andrej. Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 5, s. 573-590.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Ocenení autori: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.; Ing. Lukáš Harvánek, PhD.
Ocenené dielo: Baláž, Peter – Harvánek, Lukáš. Competitiveness of the Chinese Economy and its Link to the Global Energy Prices Development. In International Journal of Energy Economics and Policy [elektronický zdroj]. Turkey : Ilhan Ozturk, Cag University, Mersin, Turkey, 2016. ISSN 2146-4553, 2016, Vol. 6, No. 2, pp. 305-317

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch       

Ocenená autorka: doc. Ing. Elena Kašťáková, PhD.
Ocenené dielo: Kaštáková, Elena. Razvitije vnešenej torgovli mezdu JeS i Rossijej v sovremennych uslovijach: analiz na osnove indeksa vzaimodopolnjajemosti torgovli. In Torgovaja politika. Moskva : Vysšaja škola ekonomiky, 2016. ISSN 2499-9415, 2016, Nr. 1/5, s. 31-39.

 • Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách    

Ocenení autori: JUDr. Dušan Holub, PhD.; JUDr. Mária Veterníková, PhD.; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.; JUDr. Hana Magurová, PhD.; JUDr. Andrea Slezáková, LL.M, PhD.; JUDr. Katarína Bartalská
Ocenené dielo: Holub, Dušan – Veterníková, Mária – Kropaj, Marián – Magurová, Hana – Slezáková, Andrea – Bartalská, Katarína. Základy práva pre ekonómov. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 355 s. ISBN 978-80-8168-513-2.

 • Skriptá a učebné texty

Ocenené autorky: doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.; Ing. Alena Donovalová, PhD.
Ocenené dielo: Knošková, Ľubica – Dudeková, Alena. Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru : praktikum. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 207 s. ISBN 978-80-225-4223-4.

 

Ocenení autori prevzali z rúk dekana Obchodnej fakulty umelecky stvárnenú cenu. Na záver slávnostného aktu dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD. vyzdvihol prínos ocenených autorov k rozvoju publikačnej a výskumnej činnosti fakulty a poďakoval laureátom ceny za ich snahu neustále sa zdokonaľovať v tvorbe pedagogických a vedeckých textov.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.