Načítavam stránku...

3. máj 2018 bol pre niektorých našich študentov naozaj úspešný ... počas konferencie ŠVOČ, ktorá sa konala v zasadačke dekanátu, prezentovali svoje práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, v rámci diskusie odpovedali na otázky členov komisie i svojich spolužiakov.

Samotného priebehu finálového (fakultného) kola Konferencie ŠVOČ 2018 sa zúčastnilo spolu 15 študentov s 9 prácami, z toho za 1. stupeň štúdia 1 študent so so svojou prácou a za 2. stupeň štúdia 14 študentov s 8 prácami. Na základe toho, ako sa vysporiadali nielen s prezentáciou, ale aj otázkami v diskusii, boli morálne i finančne odmenení.

Hodnotiaca komisia konštatovala, že práce prezentované v rámci konferencie potvrdzujú kvalitatívny progres súťaže aj vysokú úroveň odbornosti študentov. Boli orientované na vedecké aj aplikačné riešenia problémov z oblasti podnikania, cestovného ruchu, medzinárodného podnikania a marketingu. Niektoré zo záverov študentov možno označiť za originálne a priekopnícke. Keďže počet ocenených miest je limitovaný, členovia hodnotiacej komisie nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení súťažiacich:

za 1. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získal Michal VÁVRA s prácou na tému Integrácia inteligentných systémov do podnikového prostredia. Vedúcim práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.

za 2. stupeň štúdia:

  • 1. miesto získala Bc. Alžbeta ŠIMJAKOVÁ s prácou na tému Digitálny marketing vybranej spoločnosti. Východiská a navrhovaný postup implementácie, ktorej vedúcim bol doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.,
  • 2. miesto získala Bc. Barbora HARGAŠOVÁ s prácou na tému Znižovanie plytvania potravinami v domácnostiach. Vedúcou práce bola Ing. Paulína Krnáčová, PhD.,
  • 3. miesto získal tím študentov v zložení Bc. Martin GALLO, Bc. Viktor DRUGDA, Bc. Alexandra ĎURICOVÁ a Bc. Eva GARAIOVÁ s prácou na tému Inovácia kategórie produktu "Cestovanie" v obchodnej firme, ktorej vedúcou bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.

 

Všetci zúčastnení študenti získali pochvalné uznania dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasť v súťaži, študenti umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získali finančné ohodnotenie podporené z prostriedkov štipendijného fondu OF a práce umiestnené na prvom mieste postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Participácia študentov OF na Konferencii ŠVOČ je doplnená publikovaním výstupov z ich prác v Zborníku ŠVOČ. Účasť študentov v súťaži ŠVOČ je napokon zohľadňovaná i v kritériách na prideľovanie ubytovacích kapacít študentom a v kritériách výberového konania na účasť na zahraničných študijných pobytoch.

 

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivých síl aj v budúcnosti!

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?