Načítavam stránku...

Tím Obchodnej fakulty sa podieľa na riešení projektu pre potreby Ministerstva hospodárstva SR.

Obchodná fakulta EU v Bratislave, zastúpená odborným kolektívom, v ktorom sú zástupcovia katedry marketingu, katedry medzinárodného obchodu, katedry služieb a cestovného ruchu a katedry tovaroznalectva a kvality tovarov, v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu, rieši pre potreby Ministerstva hospodárstva SR významný projekt, ktorý nadväzuje na úlohu B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2017 a je zameraný na návrh východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku s názvom „Analýza zameraná na identifikáciu a inovačný potenciál subdodávateľských reťazcov.

Obdobie riešenia projektu je od 4. 2. 2019 do 4. 5. 2019.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?