Načítavam stránku...

Obchodná fakulta sa dlhodobo zapája do vzdelávacieho procesu na Univerzite tretieho veku Bratislavskej Business School (ďalej UTV), ktorá vykonáva svoju činnosť ako pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Začiatok akademického roka 2019/2020 aj na UTV bol spojený so slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala 23. septembra 2019 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viac ako stovka starších študentov sa stretla na našej alma mater, aby zložili sľub. V úvode si prítomní vypočuli slávnostný príhovor doc. Ing. Jany Péliovej, PhD., prorektorky pre manažovanie akademických projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za všetkých študentov UTV zložila sľub PhDr. Jitka Žatkuliaková a následne si študenti prevzali výkazy o štúdiu z rúk PaedDr. Evy Stradiotovej, PhD., prodekanky pre vzdelávanie a štatutárnej zástupkyne dekana Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Imatrikulácie sa zúčastnil aj Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V závere slávnostného aktu sa prorektorka prihovorila imatrikulovaným študentom: „V mene pána rektora EU v Bratislave, v mene vedenia, v mene celej našej univerzity i vo svojom mene Vám prajem, aby štúdium, ktoré začínate, naplnilo vaše očakávania. Naši kolegovia, s ktorými sa budete stretávať na výučbe, sú pripravení Vám odovzdať veľmi veľa - nielen informácie, vedomosti, ale aj kus seba samého.“ A študenti sa spevom pridali k reprodukovanej študentskej hymne Gaudeamus Igitur. UTV žije svojim „životom“ a začala písať ďalšiu kapitolu zmysluplného využitia voľného času seniorov nielen z Petržalky.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?