Členovia prezídia Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ (členom je aj Ekonomická univerzita v Bratislave), evidujú posun pri napĺňaní požiadaviek vysokých škôl. Vyplýva to z rokovania rektorov, ktoré sa uskutočnilo 2. novembra 2022 vo Zvolene.

 

Univerzity združené v konzorciu U10+ sa rozhodli neprerušiť od 17. novembra výučbu a pokračovať v napĺňaní ich poslania. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných Slovenskou rektorskou konferenciou dňa 13. 9. 2022.

Prezídium konzorcia U10+ víta otvorenú komunikáciu nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Rektori konštatujú, že došlo k čiastočnému naplneniu požiadaviek vysokých škôl, ktoré deklarovali vo výzve „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“

Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 mil. eur už boli na jednotlivé vysoké školy alokované. Taktiež minister dal prísľub, že budúcoročný rozpočet pre verejné vysoké školy bude obsahovať aj dofinancovanie nárastu cien energií v roku 2023 a tiež súhlasil, aby finančné prostriedky, ktoré boli v štátnom rozpočte doplnené z deficitu 27 miliónov eur neboli viazané.

V kontexte návrhu rozpočtu pre verejnú správu a kapitoly pre vysoké školy minister Ján Horecký potvrdil, že vníma a rozumie argumentom akademickej obce a uviedol, že neakceptuje predpisovanie znižovania počtu vysokoškolských zamestnancov na rok 2023 o viac ako 2 tisíc osôb a bude sa snažiť zastaviť snahy o znižovanie počtu akademických pracovníkov.

Prezídium konzorcia U10+ očakáva ďalšie rokovania s ministrom školstva a po ich ukončení vyhodnotí naplnenie požiadaviek vysokých škôl.

Členmi konzorcia U10+ sú Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita v Trenčíne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.

 

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.