Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

BALÁŽ, Peter, prof. Ing., PhD.
BALÁŽ, Peter, prof. Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
vedúci katedry
profesor
4A.30
+421 2 6729 1477
...

Pondelok 11:00 - 12:00
Štvrtok 11:00 - 12:00

 

Diplomový seminár
Štvrtok 12:00 - 13:30

Predmety:

  • Medzinárodný obchod (aj v anglickom jazyku)
  • Manažment medzinárodného podnikania
  • Teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní
  • Energetická stratégia

 

Špecializácia:

  • Medzinárodné podnikanie a konkurencieschopnosť s koncentráciou na zahraničnoobchodné pozície EÚ a juhovýchodnej Ázie (Čína).
  • Energetické komodity (ropa a zemný plyn) a ich vplyv na vývoj na medzinárodných trhoch.
  • Vedie vedecké tímy odborníkov pre výskum rôznych odborných projektov.

BALÁŽ, P., HAMARA, A. 2016. Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN. Praha: Oeconomica, Politická ekonomie č. 5, s. 573-590. ISSN 0032-3233

BALÁŽ, P., HAMARA, A., SOPKOVÁ, G. 2015. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike (Zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2015. 211 s. ISBN 978-80-89710-20-1

KITTOVÁ, Z., BALÁŽ, P. a kol. 2014. Alternatívy vývoja európskej integrácie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 336 s. ISBN 978-80-225-3892-3

BALÁŽ, P., SZŐKEOVÁ, S., ZÁBOJNÍK, S. 2012. Čínska ekonomika : nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva (bude XXI. storočie storočím Číny?). 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2012. 279 s. ISBN 978-80-89393-89-3

BALÁŽ, P., MARGAN, F., RUŽEKOVÁ, V., ZÁBOJNÍK, S. 2011. Energetická bezpečnosť v období globalizácie a jej vplyv na konkurencieschopnosť EÚ. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2011. 278 s. ISBN 978-80-89393-70-1

Tridsať impaktovaných statí publikovaných v SR i v zahraničí, atď.

GAČR MSM 6138439909 (2008-2014): „Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky a spoločnosti“ (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0826/12 (2012-2014): "Energetická bezpečnosť ako predpoklad presadenia strategických zámerov ekonomiky EÚ (zodpovedný riešiteľ)"

VEGA č. 1/0550/14 (2014-2016): "Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (zodpovedný riešiteľ)

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?