Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

ELIÁŠOVÁ, Darina, doc. Ing., PhD.
ELIÁŠOVÁ, Darina, doc. Ing., PhD.
Katedra služieb a cestovného ruchu
docentka
5A.28
+421 2 6729 1538
...

Pondelok 13:00 - 15:00

  • Obchodné podnikanie 
  • Kúpeľníctvo
  • Kontroling podnikov cestovného ruchu

ELIAŠOVÁ, D. 2003. Kúpeľníctvo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. ISB 80-225-1687-2.

ELIAŠOVÁ, D. 2007. Kúpeľníctvo. Ochrana prírodných liečebných kúpeľov v SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. ISB 978-80-225-2452-0.

ELIAŠOVÁ, D. 2009. Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí. Bratislava : Vyd. EKONÓM, 202 s. ISBN 978-80-225-2887-0.

ELIAŠOVÁ, D. 2010. Návštevníci a ochrana lokalít masového cestovného ruchu. In MONUMENTORUM TUTELA Ochrana pamiatok 23. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2010. ISBN 978-80-89175-52-9.

ELIAŠOVÁ, D. 2010. Ochrana trhových subjektov vo vybraných oblastiach služieb. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 190 s. ISBN 978-80-225-2984-6.

ELIAŠOVÁ, D. 2011. Gúčik, M.: Cestovný ruch. Úvod do štúdia. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. 306 s. ISBN 978-80-89090-80-8. In Ekonomická revue cestovného ruchu. Rok 2011, ročník 44, číslo 3, s. 190 – 192. ISSN O130-8660.

ELIAŠOVÁ, D., STANKIEWICZ, B. 2011. The Recreational Function of the Dunajec River and the Pieniny Mountains in Transformation Dynamics of Natural and Social Environment. In Studia commercialia Bratislavensia Číslo / No. 15 (3/2011), Ročník / Volume 4, s. 353 – 362. Bratislava : Obchodná fakulta. ISSN 1337-7493.

ELIAŠOVÁ, D. 2011. Gúčik, M.: Cestovný ruch. Ekonomika a politika. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2011. 290 s. ISBN 978-80-89090-98-3. In Ekonomická revue CR. Rok 2012, ročník 45, číslo 1, s. 63 – 64. ISSN 0130-8660.

ELIAŠOVÁ, D. 2012. Terminológia v oblasti kúpeľníctva. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012. s. 49 – 58. ISBN 978-80-87300-19-0.

ELIAŠOVÁ, D. 2012. Cesty benediktinů při christianizaci Slovenska. In Studia Trebicensia, ročník 2 (2012), číslo 1, s. 125 – 132. Třebíč: Západomoravská vysoká škola. ISSN 1804-8374. ISSN 1804-8374.

ELIAŠOVÁ, D. 2012. Wege der Benediktiner wahrend der Christianisierung der Slowakei. In Benediktiner: Leben, Geshichte und Gegenwart. St. Polten : Diozesanarchiv Klostergase, 2012, s. 146 – 156. ISBN 978-3-901863-41-7.

ELIAŠOVÁ, D. 2012. Propagácia slovenského kúpeľníctva v priereze historického vývoja. In Ekonomická revue cestovného ruchu. Rok 2012, ročník 45, číslo 3, s. 132 – 143. ISSN 0130-8660.

ELIAŠOVÁ, D. a kolektív. 2012. Metodika práce průvodce. Brno : VŠOH, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87300-30-5.

ELIAŠOVÁ, D. 2012. Dlhová kríza a jej vplyv na podnikanie v CR. In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v SR. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012, s. 24 – 34. ISBN CD978-80-225-353. 

ELIAŠOVÁ, D. 2013. Teoretické aspekty skúmania kúpeľníctva a kúpeľného cestovného ruchu. In Folia Turistica 3 – Banská Bystrica: EF UMB, 2013, s. 22 – 31. ISBN 978-80-8141-040-6.

ELIAŠOVÁ, D. 2014. Spa and Wellness Services. Brno : College of Business and Hotel Management, 2014. 81 p. ISBN 978-80-87300-54-1.

ELIAŠOVÁ, D. 2015. Význam sakrálnych pamiatok v kúpeľnom CR. In Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2015, s. 205 – 218. ISBN 978-80-8105-710-6.

ELIAŠOVÁ, D. 2015. Potenciál zaniknutých kúpeľov pre rozvoj cestovného ruchu v SR. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. Brno : VŠOH, 2015, s. 45 – 52. ISBN 978-80-87300-61-9.

ELIAŠOVÁ, D. 2015. Pozycja uzdrowiska Cerwony Klastor-Smerdzonka w słowaqcko-polskim rejonie przygranicznym. In EUROPA REGIONUM TOM XXIII, 2015, s. 161 – 172. ISSN 1428-278X.

ELIAŠOVÁ, D. 2015. Nákladový kontroling; Kontroling krátkodobého majetku; Kontroling dlhodobého majetku. In PACHINGEROVÁ, M. a kol. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 296 s. ISBN 978-80-225-4231-9.

ELIAŠOVÁ, D. 2016. Destinačný manažment v kúpeľných miestach. In Nové trendy v CR, s. 42 – 49. Brno : VŠOH 2016, s. 42 - 49. ISBN 978-80-87300-89-3.

ELIAŠOVÁ, D. zodpovedná riešiteľka výskumného projektu VEGA 1/1229/04 Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja. OF EU v Bratislave.

ELIAŠOVÁ, D. zodpovedná riešiteľka grantovej úlohy IG č. 0148/00 Komercializácia verejných služieb s aplikáciou na zdravotníctvo. OF EU v Bratislave.

ELIAŠOVÁ, D. spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA 1/5114/98 Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmienkach medzinárodnej integrácie – Restructuration des entreprises slovaques dans les conditions de l´intégration internationale. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Jaroslav Kita, CSc. OF EU v Bratislave v kooperácii s L´Université Pierre Mendès France de Grenoble.

ELIAŠOVÁ, D. spoluriešiteľka výskumnej úlohy VÚ G 5050/00 Malé a stredné podnikanie, vstup do jednotného eruópskeho trhu. Zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Mária Pachingerová, CSc. OF EU v Bratislave.

ELIAŠOVÁ, D. Spoluriešiteľka výskumného projektu VEGA 1/0519/12 Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy. Zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Eva Kafková, PhD. PHF EU so sídlom v Košiciach.

ELIAŠOVÁ, D. Zodpovedná riešiteľka grantovej úlohy GA 2/2011Trendy vývoje hotelových služeb v rámci cestovního ruchu. VŠOH Brno.

Prednáškové pobyty: Praha, Szczeczin, Katowice

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?