Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

FIFEK, Edmund, Ing., PhD.
FIFEK, Edmund, Ing., PhD.
Katedra medzinárodného obchodu
odborný asistent
2C.15
+421 2 6729 1275
...

Streda 10:45 - 11:45
Štvrtok 11:30 - 12:30

 

Diplomový seminár
Streda 11:45 - 13:15

 

Bakalársky seminár
Pondelok 12:00 - 13:30

Predmety vyučované na EU:

 • Finančné operácie v medzinárodnom obchode, Medzinárodný platobný styk, Technika zahraničného obchodu, Riadenie rizík v medzinárodnom obchode, Operácie v zahraničnom obchode, Medzinárodný obchod, Európska únia, Analýza zahraničného obchodu, Investovanie na finančnom trhu, Vývoz a dovoz v malom a strednom podnikaní.

Prednášky a semináre vedené príležitostne pre pracovníkov hospodárskej praxe v podnikoch, resp. pri ich štúdiu MBA, v rekvalifikačných alebo víkendových kurzoch, a pod.

Vybrané publikačné výstupy (z celkového počtu viac ako 50):

 • Vedecké monografie:
  • FIFEK, Edmund. Problémy dlhov, medzinárodnej investičnej pozície a platobnej bilancie SR vo vzťahu k dlhovej kríze v eurozóne. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 77 s. ISBN 978-80-225-4026-1.
  • FIFEK, Edmund. Makroekonomické a mikroekonomické súvislosti platobnej bilancie a zahraničnej zadlženosti Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 88 s. ISBN 978-80-225-2679-1. 
  • FIFEK, Edmund. Obchodovanie a platenie v styku so zahraničím. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 95 s. ISBN 80-225-1797-6.
 • Vybrané príspevky vo vedeckých časopisoch, vedeckých zborníkoch:
  • FIFEK, Edmund: Foreign Debt of the Slovak Republic. In Future of The Banking After The Year 2000 in The World and in The Czech Republic, IV: Banking and Short-Term Prognoses of the Economic Development. ss. 375-380. Karviná, 1999. ISBN 80-7248-046-4.
  • FIFEK, Edmund. Podmienky realizácie vývozu a dovozu po vstupe SR do Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. ISSN 1336-1732, september 2005, roč. 4, č. 3, s. 23-30.
  • FIFEK, Edmund. Vecné a metodické súvislosti súčasného vývoja platobnej bilancie, devízových rezerv a zahraničnej zadlženosti SR. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1732, december 2003, roč. 2, č. 4, s. 36-39.
  • FIFEK, Edmund. Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky a dlhodobá vonkajšia nerovnováha. In Ekonomický rast a štruktúra ekonomiky : vedecký monografický zborník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3567-0, s. 5-10.
  • FIFEK, Edmund. Ilúzia o konci európskej krízy. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník].  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1, s. 130-137.
  • FIFEK, Edmund. Zahraničná zadlženosť SR v období dlhovej krízy v eurozóne. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014.  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 81-89.
  • FIFEK, Edmund. Súkromný a verejný dlh na Slovensku - ich vývoj, súčasti a súvislosti. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : vedecké state z riešenia projektov VEGA. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3803-9, s. 1-8.
  • FIFEKOVÁ, Elena - FIFEK, Edmund. Podmienky a prekážky vývozu a dovozu z hľadiska malého a stredného podnikania na Slovensku. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. ISSN 0323-262X, 1997, roč. 26, č. 3, s. 257-265.
  • FIFEK, Edmund. Nepreukaznosť merania efektívnosti pomerom zahraničnoobchodných cien a platných veľkoobchodných cien. In Finance a úvěr. Praha: SNTL, 1983, roč. 33, č. 10, s. 688-698.

Medzinárodné projekty (spoluriešiteľ):

 1. Slovak Program for Enterprises with Excess Debt (SPEED). Program Phare.  (Bol som angažovaný konzorciom zahraničných poradenských firiem.)
 2. Study of trade policy in the Central and Eastern European PHARE countries and the  influence of trade policy on investment. PHARE Multi-Country Trade Development Programme. ( Bol som zodpovedný za riešenie projektu v rámci SR.) 
 3. Die marktwirtschaftliche Restrukturierung der Firma Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem. Hochschule St. Gallen.

 

Domáce projekty - vedúci projektu (zodpovedný riešiteľ):

 1. Zahraničná zadlženosť SR a jej vnútorné  a vonkajšie makro a mikroekonomické súvislosti. Spoločenská (štátna) objednávka zo strany Ministerstva financií SR.
 2. Projekt VEGA: Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku.  Doba riešenia 2012-2015.
 3. Súčasné platobné vzťahy so zahraničím v ich súvislostiach mikroekonomických  a makroekonomických Interný grantový projekt.
 4. Podmienky a problémy vzájomných obchodných a finančných vzťahov slovenských a západoeurópskych subjektov v procese približovania SR Európskej únii. Interný grantový projekt
 5. Možnosti riešenia neudržateľného stavu zahranično-ekonomických vzťahov SR s Ruskom (najmä chronického enormného deficitu našej vzájomnej obchodnej bilancie).  Interný grantový projekt.

 

Vybrané domáce projekty VEGA (spoluriešiteľ):

 1. Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku.
 2. Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky.
 3. Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast.
 4. Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe a na Slovensku.
 5. Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni.
 6. Zahraničný obchod SR v európskom hospodárskom priestore, s osobitným zreteľom na hospodársku spoluprácu s EÚ.atď.
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?