Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

JAROSSOVÁ, Malgorzata A., Dr. Ing.
JAROSSOVÁ, Malgorzata A., Dr. Ing.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
zástupkyňa vedúcej katedry
odborná asistentka
3A.28
+421 2 6729 1398
...

Pondelok 9:00 - 11:00

Možnosť dohody na inom termíne. Pred tým ma, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu:
malgorzata.jarossova@euba.sk

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

 • Tovaroznalectvo so zameraním na tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru
 • Balenie tovaru
 • JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Knowledge of Slovak consumers about functional foods - preliminary study. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 47, no. 2, 2016, s. 11-18.
 • LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Food safety in the Slovak Republic: analysis of the state based on the results of official food inspections, notification to the RASFF system and the opinion of Slovak consumers. In Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności - teraźniejszość o przyszłość. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 2016. ISBN 978-83-9438-896-6, s. 92-107.
 • JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Impact of school food and food advertising on children and adolescent eating behaviours. In Promotion of healthy lifestyle in European countries. - Lublin : Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2015. ISBN 978-83-942111-1-0, s. 464-486.
 • KOŠÚTOVÁ, Tatiana - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ethics and corporate social responsibility on the food market. In Nauki inżynierskie i technologie. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. ISSN 2080-5985, 2014, nr. 3, s. 34-50.
 • DZIUBA, Szymon - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - KONIECZNA, Agata. Improving the quality of services offered by the catering and hotel company, on the basis of customer's opinion survey. In Food production improvement. - Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014. ISBN 978-961-6562-95-9, s. 33-52 [1 AH].
 • KOSIOROWSKA (JAROSSOVÁ), Małgorzata. Aktívne a inteligentné balenie - inovačné riešenia v oblasti balenia potravín. In Bez obalu niet obchodu : zborník vedeckých statí. - Košice : Euroedu, 2013. ISBN 978-80-971047-2-6, s. 42-55.

Vedúca projektu:

 • VEGA č. 1/0635/14: „Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku“

 

Člen riešiteľského kolektívu na projekte:

 • VEGA č. 1/0178/14: "Spoločná spotrebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov"
 • KEGA č. 017EU-4/2013: "Vzdelávanie mládeže na stredných odborných školách zamerané na tvorbu inovácií a nových podnikateľských príležitostí"

 

Autor patentov a úžitkových vzorov:

 • Patent na vynález nr 202791. Fľaša.
 • Patent na vynález nr 194915. Fľaša.
 • Patent na vynález nr 194916. Multi-segmentový kontajner.
 • Patent na vynález nr 194917. Multi-segmentový kontajner.
 • Úžitkový vzor nr 63477. Fľaša.
 • Úžitkový vzor nr 63478. Uzatvorenie kontajnera.

Zamestnanie:

 • VŠ učiteľ - odborný asistent, Katedra analýzy kvality, Inžiniersko-Ekonomická fakulta, Ekonomická univerzita vo
  Vroclavi v Poľsku v období od 2003 do októbra 2012
 • VŠ učiteľ - odborný asistent, Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OF EUBA od októbra 2012 a trvá.

 

Vzdelanie:

 • Magisterské štúdium: Ekonomická univerzita vo Vroclavi v Poľsku, Inžiniersko -Ekonomická fakulta, študijný
  odbor: Potravinárska technológia a ľudská výživa, študijný program: Riadenie a inžinierstvo potravinárskeho
  priemyslu. Titul: mgr inż.
 • Získanie doktorského titulu (PhD., poľský titul: Dr inż.) poľnohospodárskych vied v odbore potravinárskej
  technológie a výživy. Ekonomická univerzita Vroclav, Poľsko, Inžiniersko -Ekonomická fakulta.
 • Postgraduálne štúdium: Manažment kvality v podniku. Vyššia bankovnícka škola vo Vrocłavi. Poľsko. 2007.
 • Postgraduálne štúdium. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ekonomická univerzita vo Vroclavi. Poľsko. 2010.

 

Členstvá:

 • Členka Poľskej spoločnosti potravinárskych technológov - PTTZ Wroclaw. Poľsko.
 • Členka Potravinárskej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
  vedy pri SAV. Bratislava.
 • Členka Medzinárodnej vedeckej spoločnosti IGWT (celosvetovej organizácie pre technológiu a
  tovaroznalectvo). Viedeň.
 • Členka Združenia vedeckých a technických inžinierov a technikov potravinárskeho priemyslu - SITSPOŻ NOT,
  Wroclaw. Poľsko.
 • Členka v dozornom výbore jednotky certifikujúcej systémy riadenia v ISOCERT Sp. z o. o. Wroclaw. Poľsko.

 

Získané ocenenia:

 • Cena dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2014 v kategórii „Vedecké práce v
  ostatných zahraničných a domácich časopisoch“.
 • Cena rektora Ekonomickej univerzity vo Vroclavi v Poľsku za výsledky dosiahnuté v oblasti vedecko-výskumnej,
  September 2008
 • Cena rektora Ekonomickej univerzity vo Vroclavi v Poľsku za výsledky dosiahnuté v oblasti vedecko-výskumnej,
  September 2009
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?