Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

JURKOVIČOVÁ, Lujza, JUDr. Ing., PhD.
www.researchgate.net/profile/Lujza_Jurkovicova
JURKOVIČOVÁ, Lujza, JUDr. Ing., PhD.
Katedra obchodného práva
odborná asistentka
1A.08
+421 2 6729 1162
...
www.iprv.sk

Utorok 13:30 - 15:00

AAB

Systémové inžinierstvo kvality : kvalita v produktovej stratégii / Alica Lacková, Lujza Jurkovičová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - 164 s. [9,501 AH] [9,501 AH] : grafy, tab. - VEGA 1/4600/07. - ISBN 978-80-225-2581-7

 

ACB

Projektový manažment / Pavol Plesník, Lujza Jurkovičová ; recenzenti: Pavol Kita, Stanislav Benčič. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 226 s. [9,48 AH] [9,48 AH]. - ISBN 978-80-225-3580-9

 

BCI

Efektívna práca v online vzdelávacom prostredí LMS Moodle : vybrané kapitoly / Lujza Jurkovičová, Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Jaroslav Kita, Jana Gondárová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 248 s. [14,81 AH] [14,811 AH] : príl. - KEGA č. 006EU-4/2011. - ISBN 978-80-225-3556-4

 

ADE

Situation in the global oil industry and trade in the world and in the Slovak Republic / Lujza Jurkovičová. In Working papers Fakulty mezinárodních vztahů. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. - ISSN 1802-6591. - Vol. IV, No. 14 (2010) s. 5-14.

 

ADE 

Stalij rozvitok prikordonnich regioniv čerez efektivne strategične planuvannja na prikladi Zakarpats`koj oblasti / N. O. Nosa-Pilipenko, Lujza Jurkovičová. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. - ISSN 2409-6857. - No. 1 (2015), s. 128-133.

 

ADF

An estimation of dynamics of costs of Ukraine in the conditions of development of competitive economy / Lujza Jurkovičová, Svitlana Shelest, Violeta Popovich. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj = Economy of tourism and business : scientific journal. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. - ISSN 1337-9313. - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 24-36.

 

ADF

Ohodnocovanie komerčného potenciálu nových produktov a technológií / Lujza Jurkovičová. - OPVaV/RKZ/NP/2013-2. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. - ISSN 1337-7493. - Roč. 8, č. 29 (2015), s. 34-47.

 

AED

Ukraine on the Background of Global Innovation Processes / Lujza Jurkovičová, Natalya Kubiniy, Stanislav Popovych. - KEGA 017EU-4/2013. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. [elektronický zdroj] : [zborník] / zostavili: Peter Drábik, Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Jan Koudelka. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3755-1. - S. 249-258 CD-ROM.

 

AED

Obnoviteľné zdroje energie ako súčasť udržateľného rozvoja = Renewable energy supply as a part of sustainable development / Lujza Jurkovičová. - VEGA 1/0282/15. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state / Zostavovateľ: Pavol Kita ; Recenzenti: Viera Čihovská, Ľubomíra Strážovská. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - ISBN 978-80-225-4248-7. - S. 153-166.

 

AFC

E-Learning in Augmented Reality Utilizing iBeacon Technology / Lujza Jurkovičová, Peter Červenka, Tatiana Hrivíková, Ivan Hlavatý. - KEGA 017EU-4/2013. In ICEL 2015 - 10th International Conference on e-Learning : conference proceedings / Pandora Johnson, Carlton Watson. - Nassau : College of The Bahamas, 2015. - ISBN 978-1-910810-25-5. - P. 170-178.

 

AFC

Oil price enhancing autoregressive fuel prices nowcasting models / Lujza Jurkovičová, Eduard Nežinský. - VEGA 1/0282/15. In Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia / edited by: Iveta Černá ; reviewers: Peter Baláž ... [et al.]. - Prague : Oecono

  • Interný grant EU č. 31/03 Analýza stavu a vývoja trhu produktov v SR od 1.1.2004 do 31.12.2005, spoluriešiteľ
  • Grant VEGA č. 1/1225/04 Produktové manažérstvo rozhodovania o produktoch v integračných a globalizačných procesoch od 1.10. 2005 do 31.12.2005, spoluriešiteľ
  • Grant VEGA č.1/2635/05 TRH-ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s EÚ – analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh tovarov, spoluriešiteľ
  • Grant VEGA č. 1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa, spoluriešiteľ
  • Grant VEGA č. 1/0228/08 Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov, od 1.1.2008 do 31.12.2010, spoluriešiteľ
  • Grant KEGA č. 006EU-4/2011 E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách, od 1.1.2011 do 31.12.2012, vedúca projektu
  • Grant KEGA č. 012EU-4/2011 Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy, projekt schválený, od 1.1.2011 do 31.12.2011, zástupkyňa vedúceho projektu
  • Grant KEGA č. 017EU-4/2013 Vzdelávanie mládeže na stredných odborných školách, zamerané na tvorbu inovácií nových podnikateľských príležitostí, od 1.1.2012 do 31.12.2014, spoluriešiteľ
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?