Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

LIPIANSKA, Júlia, doc. Ing., CSc.
LIPIANSKA, Júlia, doc. Ing., CSc.
Katedra marketingu
vedúca katedry
docentka
5D.36
+421 2 6729 1588
...

Pondelok 10:00 - 11:30

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

  • Cenové rozhodovanie v marketingu
  • Marketing
  • Marketingové aplikácie
  • Public relations

ORESKÝ, Milan - BALHAR, Vítězslav - ČIHOVSKÁ, Viera - FOLVARČÍKOVÁ, Lucia - FRANCOVÁ, Zuzana - HANULÁKOVÁ, Eva - HASPROVÁ, Mária - LIPIANSKA, Júlia - LOYDLOVÁ, Miroslava - MATUŠOVIČOVÁ, Monika - ORGONÁŠ, Jozef - VASIĽOVÁ, Mária. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. ISBN 978-80-8168-382-4. [23,78 AH].

LIPIANSKA, Júlia - HASPROVÁ, Mária. Cenové rozhodovanie v marketingu : vybraté problémy. 1. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 152 s. ISBN 978-80-89393-71-8. [8,22 AH].

KITA, Jaroslav - ČIHOVSKÁ, Viera - DZUROVÁ, Mária - HASPROVÁ, Mária - KITA, Pavol - LABSKÁ, Helena - LIPIANSKA, Júlia - ŠTENSOVÁ, Antónia. Marketing. Bratislava : Iura Edition, 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3. [24,50 AH].

ČIHOVSKÁ, Viera - LIPIANSKA, Júlia - MATUŠOVIČOVÁ, Monika - VOKOUNOVÁ, Dana - LOYDLOVÁ, Miroslava - HVIZDOVÁ, Eva. Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 271 s. ISBN 978-80-225-2940-2. [15,374 AH].

VEGA 1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov

VEGA 1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ

VEGA 1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?