Načítavam stránku...

Kontaktné informácie

MIKLOŠÍK, Andrej, doc. Ing., PhD.
www.linkedin.com/in/miklosik
MIKLOŠÍK, Andrej, doc. Ing., PhD.
Katedra marketingu
docent
5D.21
+421 2 6729 1548
...

individuálne podľa dohody prostredníctvom e-mailu

Som garantom predmetu informačné systémy marketingu, v ktorom študentom poodkrývame tajomstvá využitia informačných technológii v obchode a marketingu, pričom sa zameriavame na dôležité komponenty integrovaného marketingu, ako sú Search Engine Marketing, Social Media Marketing, Mobile Marketing a ďalšie. Takisto vediem prednášky a semináre k predmetu. Okrem toho učím, resp. som prednášal na predmetoch a/alebo viedol semináre z predmetov Manažment znalostí v praxi, Marketingová komunikácia, Manažment obchodnej firmy a Marketing. Viedol som desiatky diplomových a bakalárskych prác, bol oponentom viacerých doktorandských dizertačných prác a iných vedeckých a publikačných výstupov.

Som autorom alebo spoluautorom viac ako 160 publikácií v štruktúre:

 • Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) - 4
 • Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) - 24
 • Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) - 10
 • Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) - 91
 • Skupina X - Nezaradené - 35

Súčet - 164

 

Ohlasy na publikované práce:

 • 1    Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 25
 • 2    Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 2
 • 3    Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 29
 • 4    Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 70
 • 6    Recenzie v domácich publikáciách - 11

Súčet - 137

 

Publikácie indexované v databáze Thomson Reuters Web of Science:

 • MIKLOŠÍK, Andrej. Search-centric approach to sustainability of academic marketing. In Economic Annals XXI [elektronický zdroj]. - Kyiv : Institute of Society Transformation, 2016. ISSN 1728-6239, 2016, vol. 156, no. 1-2, pp. 92-96.
 • MIKLOŠÍK, Andrej - DAŇO, Ferdinand. Search engine optimisation and google answer box. - Registrovaný: Web of Science. In Communication Today. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2016. ISSN 1338-130X, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 82-91.
 • MIKLOŠÍK, Andrej. Framework for measuring performance of websites in terms of search engine optimization. In Marketing identity. International scientific conference. Marketing identity : digital life. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. ISBN 978-80-8105-779-3, pp. 179-191.
 • MIKLOŠÍK, Andrej. Combination of Traditional and Agile Methodologies for Efficient Management of ICT projects. In Strategic Management and its Support by Information Systems. international conference. Strategic Management and its Support by Information Systems : proceedings of the 11th International Conference: May 21st-22nd. Uherské Hradiště : VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3741-3, p. 134-141.
 • VILAMOVÁ, Šárka - MIKLOŠÍK, Andrej - KOZEL, Roman et al. Regression analysis as an objective tool of economic management of rolling mill. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metalurgical Society, 2015. ISSN 0543-5846, 2015, vol. 54, no. 3, pp. 594-596.
 • MIKLOŠÍK, Andrej. Improving positions in search engines as the centre of consumer-oriented marketing campaings. In Marketing identity. Explosion of innovations. Conference proceedings from international scientific conference 4th-5th November 2014 Smolenice, Slovak Republic. - Trnava : Faculty of mass media communication University of ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2014. ISBN 978-80-8105-666-6. ISSN 1339-5726, s. 323-333.
 • MIKLOŠÍK, Andrej - BORGUĽA, Matúš. Digital identity creation as the basis for e-marketing campaigns. - Registrovaný: Web of Science. Conference proceedings from international scientific conference 4th-5th November 2013, Smolenice, Slovak Republic. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013. ISBN ISBN 978-80-8105-546-1, s. 335-351.
 • MIKLOŠÍK, Andrej - HVIZDOVÁ, Eva - ŽÁK, Štefan. Znalostný manažment ako podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058.

 

Za publikačné výstupy som získal viaceré ocenenia, medzi inými cenu rektora EU za publikačnú činnosť (2014) a dve ceny dekana OF EU za publikačnú činnosť (2012, 2013).

Pôsobím a pôsobil som ako zodpovedný riešiteľ, zástupca zodpovedného riešiteľa alebo člen riešiteľského kolektívu viacerých vedecko-výskumných projektov orientovaných na primárny aj aplikovaný výskum.

ZOZNAM RIEŠENÝCH GRANTOVÝCH ÚLOH
v štruktúre: názov projektu, typ grantovej schémy, číslo projektu, roky realizácie, pozícia

 1. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače ako integrálna súčasť marketingu, 2015-PSD-PAV-01, 2015-2016, pozícia: zodpovedný riešiteľ.
 2. Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie, 2015-PSD-PAV-02, 2015-2016, pozícia: zodpovedný riešiteľ.
 3. Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov, VEGA 1/0178/14, 2014-2016, pozícia: spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Dzurová, Mária, doc. Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.
 4. Analýza strategických procesov budovania a riadenia značky v kontexte homogenizácie a individualizácie potrieb spotrebiteľov, VEGA č. 1/1051/11, 2011-2013, pozícia: spoluriešiteľ.  Zodpovedný riešiteľ: Štarchoň Peter, doc. Mgr., PhD., Fakulta managementu UK.
 5. Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencieschopnosti, VEGA č. 1/0039/11, 2011-2013, pozícia: spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Kita, Pavol, doc. Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.
 6. Udržateľný marketing a udržateľná spotreba, VEGA č. 1/0418/11, 2011-2013, pozícia: spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Vokounová, Dana, Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.
 7. Inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR, VEGA č. 1/0557/08, 2008-2010, pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa. Zodpovedný riešiteľ: Dzurová, Mária, doc. Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.
 8. Úloha a postavenie konkurenčného spravodajstva v marketingových informačných systémoch slovenských firiem, interný grant MVP č. 2316060/06, 2006-2007, pozícia: spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Žák, Štefan, Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.
 9. Rozvoj podmienok na inovácie marketingových a obchodných činností podnikov po vstupe SR do EU, VEGA č. 1/2639/05, 2005-2007, pozícia: spoluriešiteľ. Zodpovedný riešiteľ: Mariaš, Miroslav, doc. Ing., PhD., Obchodná fakulta EU v Bratislave.

Pôsobím ako recenzent viacerých domácich a zahraničných vedeckých časopisov, medzi inými:

 • Knowledge Management Research and Practice
  Palgrave Macmillan, ISSN 1477–8238
 • Central European Review of Economic Issues
  Economic Faculty VŠB–TU Ostrava, ISSN 1212–3951
 • Communication Today
  Faculty of Mass Media Communication UCM in Trnava, ISSN 1338–130X
 • Scientia Commercialia Bratislavensia
  University of Economics in Bratislava, ISSN 1337–7493

Milí študenti,

ak máte akékoľvek otázky a prijali by ste moju pomoc či názor, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom emailu a veľmi rád Vám poradím (ak budem vedieť).

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?