15. október 2018 sa na Obchodnej fakulte niesol v slávnostnej atmosfére, pričom dôvodom bolo oficiálne prijatie našich prvákov - študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzi členov akademickej obce.

Každoročne je začiatok akademického roka na Obchodnej fakulte spojený so slávnostnou imatrikuláciou študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorá sa v tomto roku konala 15. októbra 2018 o 12,30 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

O 12:30 za sprievodu fanfár vstúpili do študentmi zaplnenej auly najvyšší predstavitelia fakulty  – dekan doc. Ing. Štefan Žák, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Ing. Zuzana Francová, PhD., prodekan pre public relations Ing. Peter Drábik, PhD., prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD., spolu s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., a predsedom Študentského parlamentu OF Bc. Martinom Mlynárom.

Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia viedla prodekanka pre vzdelávanie a postupne sa študentom prihovoril rektor EU v Bratislave a dekan OF, ktorí vyjadrili radosť z rozhodnutia študentov venovať sa príprave na profesionálny život práve na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Začínajúcim študentom popriali veľa úspechov počas štúdia, aby hľadali a nachádzali nové kontakty, vytvorili si pevné a dlhotrvajúce putá so spolužiakmi, ktoré budú pre nich prínosom aj po ukončení štúdia. Predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Martin Mlynár privítal nových študentov v mnohopočetnej rodine študentov Obchodnej fakulty a ponúkol im pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek študentských problémov a nepríjemností.

Po zložení imatrikulačného sľubu zástupcom študentov, Branislavom Čanigom, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín prvého ročníka.

Záverečný Gaudeamus igitur a fanfáry ukončili akademickú slávnosť a študenti sa vydali na cestu hľadania a nachádzania nových poznatkov, zručností a skúseností, ale aj nových nápadov, ideálov či kamarátstiev na pôde Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.