Počas zasadnutia vedeckej rady Obchodnej fakulty 18. októbra 2018 dekan fakulty, doc. Ing. Štefan Žák, PhD., odovzdal cenu dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2017 v 6 kategóriách 18 autorom.

18. októbra 2018 sa pred členmi vedeckej rady Obchodnej fakulty uskutočnilo odovzdávanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2017. Táto cena je nielen morálnym, ale aj finančným ocenením autorov za ich mimoriadne publikačné výstupy. Návrhy na ocenenie posudzuje komisia, ktorej členmi sú prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, prodekanka pre vzdelávanie a vedúci katedier Obchodnej fakulty. Komisia hodnotí vedeckú, resp. pedagogickú úroveň diela a berie do úvahy aj predložené citácie, recenzie, ohlasy a posudky na dielo. Cena bola udelená v 6 kategóriách:

 1. Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 2. Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch.
 3. Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 4. Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch.
 5. Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách.
 6. Skriptá a učebné texty.

 

Komisia pre udeľovanie Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2017 rozhodla o udelení ceny v jednotlivých kategoriách nasledovným autorom:

 • Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách                    

Ocenené autorky: doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.; Ing. Dáša Bebiaková, PhD.
Ocenené dielo: Kašťáková, Elena – Bebiaková, Dáša. Postavenie zahraničného obchodu Slovenska v období geopolitických zmien : (na príklade obchodovania s Ukrajinou). 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 117 s. ISBN 978-80-225-4481-8.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch        

Ocenení autori: doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG; Ing. Dušan Steinhauser, PhD.
Ocenené dielo: Kittová, Zuzana – Steinhauser, Dušan. Inštitucionálne a makroekonomické prostredie firiem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 234-248.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Ocenení autori: doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.; Ing. Ján Sidor, PhD.; Ing. Miroslava Čukanová, PhD.; Ing. Dušan Steinhauser, PhD.
Ocenené dielo: Jankelová, Nadežda - Sidor, Ján - Čukanová, Miroslava - Steinhauser, Dušan. The Identification of disruptions in the Slovak economy expressed by index of economic freedom. In Journal of Applied Economic Sciences. Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 8, pp. 2233-2242.

 • Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch       

Ocenená autorka: doc. Ing. Elena Kašťáková, PhD.
Ocenené dielo: Kašťáková, Elena. Razvitije vnešneekonomičeskich otnošenij Slovakii i Rossii pod vlijanijem geopolitičeskich izmenenij. In Torgovaja politika. Moskva : Vysšaja škola ekonomiki - Nacionaľnyj issledovateľskij universitet, 2017. ISSN 2499-9415, 2017, no. 2/10, s. 45-92.

 • Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách    

Ocenené autorky: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.; doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.; doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc.; Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová, Ing. Tatiana Košútová, PhD.; Ing. Alena Donovalová, PhD.
Ocenené dielo: Lacková, Alica – Knošková, Ľubica – Karkalíková, Marta – Jarossová, Malgorzata A. – Košútová, Tatiana – Donovalová, Alena. Tovaroznalectvo. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. ISBN 978-80-89710-33-1.

 • Skriptá a učebné texty

Ocenení autori: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.; Ing. Ladislav Bažó, PhD.; Ing. Iveta Fodranová, PhD.; Ing. Monika Krošláková, PhD.; Ing. Katarína Valenteová, PhD.
Ocenené dielo: Eliašová, Darina – Bažó, Ladislav – Fodranová, Iveta – Krošláková, Monika – Valenteová, Katarína. Obchodné podnikanie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. ISBN 978-80-225-4461-0.

 

Ocenení autori prevzali z rúk dekana Obchodnej fakulty umelecky stvárnenú cenu. Na záver slávnostného aktu dekan fakulty doc. Ing. Štefan Žák, PhD. vyzdvihol prínos ocenených autorov k rozvoju publikačnej a výskumnej činnosti fakulty a poďakoval laureátom ceny za ich snahu neustále sa zdokonaľovať v tvorbe pedagogických a vedeckých textov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.