V dňoch 29. – 30. novembra 2018 sa stretli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na medzinárodnej vedeckej konferencii Merkúr 2018, ktorá sa po rokoch vrátila naspäť do Bratislavy – rokovacej miestnosti rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Podujatie otvorila prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., a vyzdvihla dôležitosť konferencie, ktorá vytvára platformu pre zdieľanie vedecko-výskumných výsledkov doktorandov, pre nadväzovanie spolupráce pre riešenie spoločných interdisciplinárnych projektov, ale aj vytváranie kontaktov.

V rámci plenárneho rokovania sme si mohli vypočuť veľmi zaujímavú prednášku Pavla Minára, zakladateľa a tvorcu Inspirations Minar na tému Keď veľké značky robia veľké chyby.

S ohľadom na početné zastúpenie účastníkov konferencie a ambíciu registrovať zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v databáze Web of Science sme v tomto roku upriamili pozornosť predovšetkým na rokovanie v 2 sekciách: Inovatívny marketing a Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí.

V závere rokovacieho dňa gestori sekcií vyhodnotili a ocenili najlepšie príspevky a vyhlásili víťazov.

Cenu dekana Obchodnej fakulty za najlepší príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov získali:

  • v sekcii Inovatívny marketing Monika Stanková s príspevkom na tému Vplyv influencerov na nákupné správanie špecifickej cieľovej skupiny spotrebiteľov
  • v sekcii Podnikanie, služby a cestovný ruch v globálnom prostredí Alexander Frasch s príspevkom na tému Komparácia medzinárodných osobných leteckých dopravcov

Ako zvyčajne na konferenciách býva dobrým zvykom, nechýbal ani spoločenský večer, vďaka ktorému sa účastníci bližšie spoznajú, môžu v uvoľnenej atmosfére diskutovať na rôzne témy s potenciálom na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti na spoločných projektoch.

Dovidenia o rok – na Merkúre 2019!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.