Cestovný ruch je uznávaným faktorom rozvoja sociálno-ekonomickej úrovne regiónov a ako prierezové odvetvie ekonomiky prináša pozitívne efekty nielen priamo v cestovnom ruchu naprieč odvetviami cestovného ruchu, ale aj v dodávateľských odvetviach a zrejmé sú aj jeho indukované efekty naprieč odvetviami národného hospodárstva.

Téma rozvojových krajín, ich ekonomického napredovania, postavenia vo svetovom hospodárstve a zapojenia do medzinárodného obchodu je stále vysoko aktuálna. Táto rozmanitá skupina štátov zaujíma čoraz výraznejšie postavenie v medzinárodných hospodárskych aj politických vzťahoch a ich podiel na medzinárodnom obchode už desaťročia rastie.

Predkladaná publikácia sa venuje problematike v súčasnej dobe maximálne aktuálnej, ktorou je právna úprava medzinárodného obchodu. Táto problematika vystupuje do popredia obzvlášť v súčasnej pandemickej dobe, ktorá vytvára nové výzvy a príležitosti v svetovom hospodárstve, jednak z hľadiska využívania nových technológií, obchodovania s novými tovarmi a službami (vakcíny, zdravotnícky materiál či IT služby), ale aj v súvislosti s novou rolou štátu ako tvorcu medzinárodného práva, regulátora aj obchodníka. Ekonomické stimuly vlád, ako aj odložená spotreba podnikateľských subjektov i spotrebiteľov dáva tušiť budúcu akceleráciu hospodárskeho rastu sprevádzanú rozvojom medzinárodného obchodu.

Slovenské hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od vývoja ekonomík okolitých štátov, ale taktiež je silne exportne orientované. Väčšina zahraničného obchodu zostáva v rámci EÚ, avšak trhy európskych krajín sú nasýtené tovarmi a konkurencia je vysoká. Pre udržanie hospodárskeho rastu krajiny či konkurencieschopnosti jednotlivých spoločností je potrebné hľadať nové exportné trhy. Stredná Ázia predstavuje región s veľkým geopolitickým významom.