Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 3. mája 2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, doc. Ing. Petrovi Drábikovi, PhD., MSc., dekanovi Obchodnej fakulty EU v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Novovymenovanému docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým študentom, kolegom, priateľom a známym, že nás dňa 25. apríla 2021 navždy opustil Ing. Emil ROMAN, PhD.