Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na spoločnom zasadnutí s dekanmi bratislavských fakúlt dňa 4.10.2021 po spoločnej dohode rozhodol, že výučba na 1. a 2 stupni denného štúdia bude od 11. 10. 2021 do 17. 12. 2021 prebiehať výhradne online formou.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave vydáva opatrenie rektora č. 6/2021, ktoré nadobúda účinnosť dňom 24. mája 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie rektora č. 1/2021 v znení dodatkov č. 1 – 11.