15. október 2018 sa na Obchodnej fakulte niesol v slávnostnej atmosfére, pričom dôvodom bolo oficiálne prijatie našich prvákov - študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia medzi členov akademickej obce.

Každoročne je začiatok akademického roka na Obchodnej fakulte spojený so slávnostnou imatrikuláciou študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorá sa v tomto roku konala 15. októbra 2018 o 12,30 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

O 12:30 za sprievodu fanfár vstúpili do študentmi zaplnenej auly najvyšší predstavitelia fakulty  – dekan doc. Ing. Štefan Žák, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Viera Kubičková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie Ing. Zuzana Francová, PhD., prodekan pre public relations Ing. Peter Drábik, PhD., prodekan pre rozvoj Ing. Peter Filo, PhD., spolu s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., a predsedom Študentského parlamentu OF Bc. Martinom Mlynárom.

Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia viedla prodekanka pre vzdelávanie a postupne sa študentom prihovoril rektor EU v Bratislave a dekan OF, ktorí vyjadrili radosť z rozhodnutia študentov venovať sa príprave na profesionálny život práve na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Začínajúcim študentom popriali veľa úspechov počas štúdia, aby hľadali a nachádzali nové kontakty, vytvorili si pevné a dlhotrvajúce putá so spolužiakmi, ktoré budú pre nich prínosom aj po ukončení štúdia. Predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Martin Mlynár privítal nových študentov v mnohopočetnej rodine študentov Obchodnej fakulty a ponúkol im pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek študentských problémov a nepríjemností.

Po zložení imatrikulačného sľubu zástupcom študentov, Branislavom Čanigom, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín prvého ročníka.

Záverečný Gaudeamus igitur a fanfáry ukončili akademickú slávnosť a študenti sa vydali na cestu hľadania a nachádzania nových poznatkov, zručností a skúseností, ale aj nových nápadov, ideálov či kamarátstiev na pôde Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.