Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 21. mája 2020 vydáva opatrenie rektora č. 9/2020, ktorým sa špecifikujú, upravujú a dopĺňajú opatrenia rektora č. 6/2020 vydané dňa 24. apríla 2020.