Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 20. januára 2021 vydáva opatrenie rektora č. 1/2021.

Téma inauguračnej prednášky: Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb. Edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu

Verejné zasadnutie vedeckej rady Obchodnej fakulty - inauguračná prednáška doc. Ing. Viery Kubičkovej, PhD., sa uskutoční 14. januára 2021 o 13:00 prostredníctvom MS Teams - pre účasť kliknite na tento odkaz.