Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 3. mája 2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, doc. Ing. Petrovi Drábikovi, PhD., MSc., dekanovi Obchodnej fakulty EU v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Novovymenovanému docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Téma habilitačnej prednášky: Postoj spotrebiteľov k elektromobilite

Verejné zasadnutie vedeckej rady Obchodnej fakulty - habilitačná prednáška Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., sa uskutoční 22. apríla 2021 o 13:30 prostredníctvom MS Teams - pre účasť kliknite na tento odkaz.